ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище: 3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

 

В изпълнение на Заповед № 1 от 04.05.2023г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

О Т К Р И В А:

          Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на съседни недвижими имоти, собственост на дружеството:

 1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 140224 кв.м., в размер на 925 840 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28255 кв.м., в размер на 186 560 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 50809 кв.м., в размер на 335 470 лв.

Общата начална тръжна цена е 1 447 870 лв.

2. В търга може да се участва само за трите имота заедно.

3. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга, ако потвърди началната тръжна цена. В случай, че кандидатите са повече от един, всеки трябва да потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея, след което да наддава с по една стъпка над предложението на предходния кандидат. Кандидатите са поканват да наддават по реда на постъпване на офертите. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.

4. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG63 IABG 7496 1004 7359 02

5. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите.

6. Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, до 19.05.2023г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.

7. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 16.00 часа на 19.05.2023г. включително.

Търгът ще се проведе на 22.05.2023г.от 11.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

 При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 29.05.2020г. при същите условия, на същото място и час.

 Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.

Заповед за откриване на публичен търг >>>тук>>>

Обява за откриване на публичен търг >>>тук>>>

Дата на публикуване 05.05.2023 г.

Обява

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище:

3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

В изпълнение на Заповед № 2 от 05.11.2020 г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

                                        О Т К Р И В А:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството:

 1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 137731 кв.м., в размер на 696880 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28247 кв.м., в размер на 142920 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 51754 кв.м., в размер на 261860 лв.

 1. Общата цена на трите имота е 1 101 660 лв. и в търга може да се участва само за всички имоти в една тръжна процедура.
 2. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга в случай, че потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.
 1. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG90 IABG 7496 1004 7359 01

 1. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота/имотите.
 2. Тръжната документация за участие в търга се получава от Управителя на общинско дружество „Р-РУЖА“ ЕООД в сградата на общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, до 20.11.2020г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.
 3. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 15.00 часа на 20.11.2020г. включително.

Търгът ще се проведе на 23.11.2020г.от 13.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

          При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 30.11.2020г. при същите условия, на същото място и час.

          Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.

 

 

 

 

О Б Я В А

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище:

3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

В изпълнение на Заповед № 1 от 27.08.2020 г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

 

О Т К Р И В А:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството:

 1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 137731 кв.м., в размер на 696880 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28247 кв.м., в размер на 142920 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 51754 кв.м., в размер на 261860 лв.

 1. Общата цена на трите имота е 1 101 660 лв. и в търга може да се участва само за всички имоти в една тръжна процедура.
 2. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга в случай, че потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.
 3. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG90 IABG 7496 1004 7359 01

 1. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота/имотите.
 1. Тръжната документация за участие в търга се получава от Управителя на общинско дружество „Р-РУЖА“ ЕООД в сградата на общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, до 25.09.2020г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.
 2. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 15.00 часа на 25.09.2020г. включително.

Търгът ще се проведе на 28.09.2020г.от 13.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 05.10.2020г. при същите условия, на същото място и час.

         Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.