Обяви

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПОКАНА

за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2019 г. на община Ружинци

На основание Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2019 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20.08.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА

Председател ОбС – Ружинци

Дата на публикуване: 12.08.2020 г.

*******************************************

ОБЯВЛЕНИЕ за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032.68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, подробно описани в Решение № 540 на Министерския съвет от 2020 г.

С Решение No 325 на Министерския съвет от 2011 г. републиканският път „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № 540 на Министерския съвет от 2020 г.

Дата на публикуване: 06.08.2020 г.

********************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за „Изграждане на мостово съоръжение на р. Лом, свързващо общински път № 63255.28.25 от землището на с. Ружинци с общински път № 56753.171.12 от землището на с. Плешивец, община Ружинци, област Видин“.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 23.07.2020 г. до 06.08.2020 г.  >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа.

Дата на публикуване: 23 .07.2020 г.

********************************************

План за интегрирано развитие на община Ружинци за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ружинци за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години. Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана! Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

АНКЕТА >>>тук>>>

*******************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвес-тиционно намерение на община Ружинци за проект „Преустройство и промяна предназначение на общинска сграда в „Център за предоставяне на социални услуги“ в УПИ IV-38, кв.19 по плана на с.Ружинци с административен адрес: ул. „Георги Димитров“ № 24, с.Ружинци, общ. Ружинци, обл.Видин. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 08.07.2020 г. до 22.07.2020 г. >>>тук>>>вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет.2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа.

Дата на публикуване: 08.07.2020 г.

*******************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 369 / 01.06.2020 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен ЧИ на ПУП- ПЗ, УПИ III- 66, кв. 98, в с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, се преотрежда в нежилищна обслужваща територия-сграда за безвредни производствени дейности.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, всички заинтересовани лица могат да подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 01.06.2020 г.

*******************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 370/ 01.06.2020 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен ПУП- ПРЗ на земеделски имоти- държавна частна собственост №№ ПИ- 56753.198.3, 56753.19.7, 56753.19.19 за преотреждането им за неземеделски нужди, като „Кариера за добив на строителни материали – варовици“ в концесионната площ „ЛОМА-1“ и урегулирането им в поземлени имоти с новото предназначение, в землище с.Плешивец, общ. Ружинци, област Видин.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, всички заинтересовани лица могат да подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 01.06.2020 г.

 ****************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 371/ 01.06.2020 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен ПУП- ПРЗ на имоти в горска територия- държавна частна собственост №№ ПИ- 56753.173.8, 56753.173.9 за преотреждането им за неземеделски нужди, като „Кариера за добив на строителни материали – варовици“ в концесионната площ „ЛОМА-1“ и урегулирането им в поземлени имоти с новото предназначение, в землище с.Плешивец, общ. Ружинци, област Видин.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, всички заинтересовани лица могат да подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 01.06.2020 г.

****************************************

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Във връзка с извънредното положение в страната и кандидатстването на община Ружинци по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, Община Ружинци обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са:

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

– Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

Целевите групи, които попадат  в обхвата на патронажната грижа са:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

 „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление по образец;

– документ за самоличност за справка;

– експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК или други актуални медицински документи удостоверяващи здравословното състояние  (копие).

Заявленията могат да се подават през цялото време на изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 30.04.2020 година включително.

За въпроси и допълнителна информация телефон 093242283.

Дата на публикуване: 21.04.2020 г.

**************************

ОБЯВА

Община Ружинци разработи проектно предложение, с което кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „ Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. С реализирането на Проекта се цели подпомагане на уязвими лица, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Проектът ще се реализира на територията на всички населени места в Общината от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Броят на потребителите от допустимите целеви групи за Община Ружинци е 170 лица. Дейността по проекта включва:

 • Доставка на пакетираната храна до съответното населено място.
 • Разнасяне на храната до домовете на потребителите от доброволци.
 • Съпътстващата подкрепа – закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост ще бъдат изпълнявани от доброволци, при спазване на санитарно-хигиенните норми и на всички противоепидемични изисквания.

Целеви групи:

 • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са поставени под задължителна карантина.
 • Уязвими лица, в това число над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите.

Община Ружинци се ангажира да използва всички възможности за подбор на потребители – информация от кметове и кметски наместници на населените места, налична информация в Общината, отворена телефонна линия, сигнали от граждани и др. с цел гарантирано достигане на услугата до най-нуждаещите се лица.

За информация телефон 093242283 всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа.

Дата на публикуване: 21.04.2020 г.

**************************

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 77 и чл. 79, във връзка с чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изр. второ, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ружинци уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 10.04.2020 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (наричана по-долу за краткост Наредбата).
Срокът за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е 14 дни. Това се налага, тъй като с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) се обяви извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 г., а е необходимо настоящият проект да бъде приет с решение от Общински съвет – Ружинци, след което да влезе в сила и се сведе до знанието на гражданите, а към момента срокът, в който може да се ползва отстъпка при плащане на такса битови отпадъци е 30 април.
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ружинци.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.
МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е приета от Общински съвет – Ружинци, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги са следните:
1.1. С Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) се обяви за обяви извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19. Със свои Заповеди №РД-01-122/11.03.2020 г., №РД-01-124/13.03.2020 г., №РД-01-131/17.03.2020 г., № РД-01-139/19.03.2020 г., №РД-01-143/20.03.2020 г. и №РД-01-144/22.03.2020 г. Министърът на здравеопазването наложи противоепидемични мерки, които ограничават възможността на гражданите да посещават масови мероприятия, обществени сгради и т.н., като освен това се наложи преустановяване или реорганизация в работата на множество предприятия и институции. С оглед промените направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и по конкретно удължаването на сроковете (до 30 юни), в които може да се ползва отстъпка при предплащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, считам че е целесъобразно да се удължи и срока за ползване на отстъпка при плащане на такса битови отпадъци до 30 юни.
2. Цели, които се поставят.
2.1. Стриктно прилагане на противоепидемичните мерки на територията на Република България и недопускане разпространение на вирусната инфекция.
2.2. Удължаването на срока ще предостави възможност на гражданите да отсрочат предстоящите плащания с оглед очакваната икономическа криза.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
4.1. Недопускане струпването на много хора на едно място с оглед изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпка при плащане на ТБО, респ. спазване на противоепидемичните мерки.
4.2. По-облекчен ред (срок) с оглед настоящите условия, по който гражданите ще могат да се възползват от отстъпката при плащане на ТБО.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ружинци е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число – в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 1. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се прави следното изменение и допълнение:
  1. Създава се нов § 5, със следното съдържание:
  „§ 5. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци определена с решение на Общинския съвет – по реда на чл. 15, ал. 2 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица – собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни“.

Дата на публикуване: 27.03.2020 г.

***************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ружинци“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 16.03.2020 г.

**************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 146 / 27.02.2020 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен ПУП- ПРЗ на имоти №№ ПИ- 56753.19.4, 56753.19.8, 56753.19.9 и част от ПИ-56753.19.10, 56753.19.11, 56753.19.12 и 56753.19.5 за преотреждането им за неземеделски нужди, като „Кариера за добив на строителни материали – варовици“ в концесионната площ „ЛОМА-1“ и урегулирането им в поземлени имоти с новото предназначение, в местността „Бела стена“ с.Плешивец, област Видин.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, всички заинтересовани лица могат да подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 28.02.2020 г.

**************************************

СПИСЪК

на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността

„Кметски наместник” на село Динково

       І. Комисия назначена със Заповед № 94/04.02.2020 г. взе решение:

       а) Допуска до събеседване и подбор следните кандидати:

 1. Георги Симеонов Дончев

       б) Недопуснати кандидати:

Няма

Посочените кандидати следва да се явят на събеседване на 07.02.2020 г. /петък/ от 09.00 ч. в сградата на община Ружинци – село Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, ет.3, заседателна зала.

Председател на комисията: /п/

СПИСЪК

на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността

„Кметски наместник” на село Тополовец

       І. Комисия назначена със Заповед № 94/04.02.2020 г. взе решение:

       а) Допуска до събеседване и подбор следните кандидати:

 1. Сашко Илиев Здравков
 2. Ани Цветанова Иванова

       б) Недопуснати кандидати:

Няма

Посочените кандидати следва да се явят на събеседване на 07.02.2020 г. /петък/ в сградата на община Ружинци – село Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, ет.3, заседателна зала, по реда на подадените молби – Сашко Здравков – 10.00 ч., Ани Иванова – 11.00 ч.

Председател на комисията: /п/

СПИСЪК

на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността

„Кметски наместник” на село Плешивец

       І. Комисия назначена със Заповед № 94/04.02.2020 г. взе решение:

       а) Допуска до събеседване и подбор следните кандидати:

 1. Тодор Георгиев Тодоров
 2. Йорданка Димитрова Петрова

       б) Недопуснати кандидати:

Няма

Посочените кандидати следва да се явят на събеседване на 07.02.2020 г. /петък/ в сградата на община Ружинци – село Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, ет.3, заседателна зала, по реда на подадените молби – Тодор Тодоров – 13.00 ч., Йорданка Петрова – 14.00 ч.

Председател на комисията: /п/

СПИСЪК

на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността

„Кметски наместник” на село Черно поле

       І. Комисия назначена със Заповед № 94/04.02.2020 г. взе решение:

       а) Допуска до събеседване и подбор следните кандидати:

 1. Тодор Борисов Тодоров

       б) Недопуснати кандидати:

Няма

Посочените кандидати следва да се явят на събеседване на 07.02.2020 г. /петък/ от 15.00 ч. в сградата на община Ружинци – село Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, ет.3, заседателна зала.

Председател на комисията: /п/

***************************

ОБЯВА

за заемане на длъжността „Кметски наместник”

в населените места: село Черно поле, село Плешивец, село Тополовец и село Динково

 1. Област на дейност:

Държавна

 1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

2.1. Образователно – квалификационна степен – средно образование;

2.2. Кандидатите трябва да са български граждани;

2.3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 46а от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 397, ал.1 от Изборния кодекс;

2.4. Да имат управленски опит;

2.5. Препоръчително е кандидатите да притежават компютърна грамотност.

 1. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 670 .00 лв.;
 2. Брой работни места – 4 броя;
 3. Начин на провеждане: събеседване с кандидатите.
 4. Необходими документи за участие в конкурса:

6.1. Заявление.

6.2. Документ за самоличност /за справка/.

6.3. Автобиография.

6.4. Оригинал на документ за завършено образование /за справка/ и копие на документа.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Адрес: Община Ружинци, село Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31;

телефон: 09324/ 22-83.

 1. Краен срок за подаване на документи:

Документите за участие в конкурса се подават лично в деловодството на община  Ружинци в срок до 05.02.2020 г.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъци с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се обявяват на информационно табло в сградата на общината, както и на сайта на Община Ружинци.

Дата на публикуване: 29.01.2020 г.

***********************************

СПИСЪК

на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността

„Кметски наместник” на село Гюргич

       І. Комисия назначена със Заповед № 68/22.01.2020 г. взе решение:

       а) Допуска до събеседване и подбор следните кандидати:

 1. Бойко Марков Младенов

       б) Недопуснати кандидати:

Няма

Посочените кандидати следва да се явят на събеседване на 28.01.2020 г. /вторник/ от 09.00 ч. в сградата на община Ружинци – село Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, ет.3, заседателна зала.

Председател на комисията: /п/

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

****

СПИСЪК

на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността

„Кметски наместник” на село Дражинци

       І. Комисия назначена със Заповед № 68/22.01.2020 г. взе решение:

       а) Допуска до събеседване и подбор следните кандидати:

 1. Кръстю Ванков Джонов

       б) Недопуснати кандидати:

Няма

Посочените кандидати следва да се явят на събеседване на 28.01.2020 г. /вторник/ от 09.00 ч. в сградата на община Ружинци – село Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, ет.3, заседателна зала.

Председател на комисията: /п/

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

***********************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци Изграждане на осем места за загробяване на евтаназирани свине от райони обявени за възникнало огнище на болестта Африканска чума по свинете на територията на община Ружинци. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 15.01.2020 г. до 29.01.2020 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа.

Дата на публикуване: 15.01.2020 г.

************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за „Изготвяне на работен проект за Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин“.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 06.01.2020 г. до 20.01.2020 г.  >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа.

Дата на публикуване: 06.01.2020 г.

***********************************

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.128, ал.1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/

Община Ружинци уведомява заинтересованите лица, че в бр. 100/ 20.12.2019 г. на „Държавен вестник“, е обнародвано съобщение за изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект: „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път I-1)≡99+193 (километраж по проект)“. На територията на община Ружинци парцеларният план засяга позелени имоти в землищата на с.Ружинци, с.Гюргич, с.Плешивец и с.Черно поле. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Ружинци и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Държавен вестник брой 100/ 20.12.2019 г. >>>тук>>>

Проект на ПУП-ПП за обект: „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път I-1)≡99+193 (километраж по проект)“. На територията на община Ружинци парцеларният план засяга позелени имоти в землищата на с.Ружинци, с.Гюргич, с.Плешивец и с.Черно поле >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.12.2019 г.

****************************

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик

На основание чл. 68, ал.5 от Закона за съдебнат власт, Временна комисия за избор на съдебни заседатели, избира с решение № 7/ 15.11.2019 г. на общински съвет Ружинци публикува: Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Белоградчик:

 1. Витка Костова Йосифова – вх. № 50/ 29.11.2019 г.
 2. Ваня Тодорова Иванова – вх. № 51/ 29.11.2019 г.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 19.12.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 ч., в сградата на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31, обл.Видин, заседателна зала, по азбучен ред.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с Наръчник за съдебни заседатели >>>изтегли тук>>>

Милен Михайлов – Председател на Временната комисия

Дата на публикуване: 05.12.2019 г.

*********************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за „Изготвяне на работен проект за Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин“. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 26.11.2019 г. до 10.12.2019 г.  >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа.

Дата на публикуване: 26.11.2019 г.

****************************

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2, ал.3, ал.4,  от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ на Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната и мотивите може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 22.11.2019 г.

**************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Ружинци за 2020 г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2020 г. в Община Ружинци.

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Ружинци за 2020 г. в срок до 23.12.2019 г., 16:30 часа в деловодството на Община Ружинци.

Предложението и мотивите може да видите >>>тук>>>

Дата: 22.11.2019 г.

****************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 961 / 22.11.2019 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен ПУП- ПРЗ на имот ПИ 63255.40.4, местност “Песъка“, землище с.Ружинци, област Видин, с обособяване на УПИ I „За общинско сметище за неопасни отпадъци“, на основание чл. чл.16, ал.2 от Закона за устройство на територията с предвиденото застрояване, съгласно Наредба №7 / 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, всички заинтересовани лица могат да подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 22.11.2019 г.

***************************

Процедура за определяне на съдебни заседатели за РС Белоградчик, условия и заявления за кандидатстване >>>тук>>>

*************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) Община Ружинци е длъжна да осигури обществен достъп до КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА за периода 2019-2022 г.

В тази връзка публикуваме КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА за периода 2019-2022 г. на интернет страницата на Общината. Програмата е разработена в съответствие с чл. 10 на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Очакваме Вашите мнения и предложения до 19.12.2019 г. на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Програмата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 19.11.2019 г.

*************************

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2, ал.3, ал.4,  от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ на Правилник за работата на кметските наместници на територията на Община Ружинци на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на правилника и мотивите може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 13.11.2019 г.

**************************

Процедура за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Oбщинa Ружинци пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в  мexaнизмa личнa пoмoщ по реда на Закона за личната помощ, който е  разработен в подкрепа на хора с увреждания.

Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Димово.

Документи за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в Община Ружинци. Комплектът от документи следва да съдържа:

– Заявление – декларация по образец за включване в механизма лична помощ до Кмета на Община Ружинци по настоящ адрес, като в случай че то се подава от трето лице, трябва да има приложено пълномощно;

– Направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ Димово, с определения брой часове за лична помощ;

– Декларация по образец, съгласно Закона за защита на личните данни;

– Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител          – родител, настойник, попечител (за справка).

Необходимите документи за включване в списъка на кандидатите за асистенти са:

– Заявление – декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ по образец;

– Автобиография по образец;

– Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация по образец, че няма сключен трудов договор;

– Декларация по чл. 25 от Закона за личната помощ по образец;

– Декларация по образец, съгласно Закона за защита на личните данни;

– Документ за самоличност (за справка);

– Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище (при наличие на такъв).

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Ружинци може да окаже съдействие за намиране на подходящо лице от списък за кандидатите за асистенти.

Предоставянето на лична помощ  ще започне от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефони: 0879169595 и 0884704942

Необходимите формуляри може да намерите >>>тук>>>

**************************

Информация за включване в Механизма за лична помощ >>>тук>>>

**************************

Решения на комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 134 от 12.03.2019 г. на Кмета на община Ружинци относно искане от „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за определяне пазарна цена на обезщетение за собствениците на засегнати имоти – частна, държавна и общинска собственост, във връзка с възникването на сервитут по Закона за енергетиката, който включва право на прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти, преминаване и извършване на ремонтни дейности и ограничаване в ползването на поземлени имоти/ прилежащи към енергийния обект, а именно: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” по смисъла на чл. 64, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергетиката, през територията на Община Ружинци.

Предвид чл. 210, ал.3 от ЗУТ, Решението може да се обжалва от заинтересуваните страни по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението. Големият брой засегнати имоти, част от които са наследствени и при набавянето на данни за наследници, а нерядко и за установяване на адреси (поради липсата на актуални данни в съответните регистри) може да доведе до невъзможност за информиране на всички заинтересовани страни.

Във връзка с това и на основание Чл.61, ал.3 от АПК, който предвижда, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления и на Интернет страницата на община Ружинци.

Протоколите с решенията на комисията може да видите >>>тук>>>

*****************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба № 19 за поддържане и опазване на обществения ред, опазване на околната среда и поддържане на чистотата в населените места на територията на община Ружинци“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 18.10.2019 г.

*****************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ружинци и издаване на сертификати за инвестиция клас В“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 10.09.2019 г.

*****************************************

П О К А Н А за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2018 г. на община Ружинци

На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2018 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 02.08.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

ВЕНЦИСЛАВ ВАНКОВ

Председател ОбС – Ружинци

Дата на публикуване: 25.07.2019 г.

*****************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с получено в община Ружинци уведомление от фирма ЕТ „Деси-Светла Симеонова“ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, уведомяваме собствениците на пчелини, че в периода 12.06. до 17.06.2019 г. от вечер след залез слънце до 10,00 ч. сутрин ще се извършва третирани на земеделски култури в местностите Лицето, Донов връх, Полето, Войводова ливада, Чернополското, На върха, Турски дол, Дражинското в землищата на с.Ружинци, с.Черно поле и с.Дражинци.

За организиране и провеждане на третирането отговаря – Савина Петрова /0884112855/.

*****

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с получено в община Ружинци уведомление от фирма „Златия агро“ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, уведомяваме собствениците на пчелини, че в периода 14.06. до 16.06.2019 г. от 8,00 ч. до 19,30 ч. ще се извършва третирани на земеделски култури в местностите Напоя/Локвата, Деденя/Полето, Горна божурица в землището на с.Ружинци.

За организиране и провеждане на третирането отговаря – Георги Вачков /0889508289/.

*****************************************

О Б  Я  В  А        

за провеждане на конкурс за 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности в 68-ма бригада „Специални сили” и 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

****************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.128, ал.1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/

Община Ружинци уведомява заинтересованите лица, че в бр. 28/ 05.04.2019 г. на „Държавен вестник“, е обнародвано съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: „Модернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Ружинци и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Държавен вестник брой 28/ 05.04.2019 г. >>>тук>>>

Проект на ПУП-ПП за обект: „Модернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)“, в землището на с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.04.2019 г.

***************************************

Решение № МО 4- ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ – Монтана за ПУП – План за застрояване на ПИ 63255.40.4, местност “Песъка“, землище с.Ружинци, община Ружинци, област Видин, с обособяване на УПИ I „За общинско сметище за неопасни отпадъци“ >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.03.2019 г.

***********************

П О К А Н А

Кметът на община Ружинци отправя покана до деца от всички училища, читалища, институции за социални услуги за деца, неправителствени организации, работещи с деца, на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса и други на територията на община Ружинци за кандидатстване и избор на членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата.

Условия за кандидатстване и образци на формуляри >>>тук>>>

**********************

О Б  Я  В  А        

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен „Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка” през 2019г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

– да са български граждани;

– да не притежават двойно гражданство;

– да са студенти;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да са физически здрави.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява: настаняване, хранене и униформа; безплатно медицинско обслужване; задължително застраховане.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО:МЯСТОТО, ПЕРИОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗИСКВАНИЯТА В:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ- ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

**********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинересовани лица, че със Заповед № 170 / 25.03.2019 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен Проект за изменение на ПУП на с.Дреновец, Община Ружинци, одобрен със заповед №358 от 1974г. на ОбНС в обхват УПИ ІІ 307 и УПИ ІХ 307 и обединяване в УПИ ХІ 307, с отреждане „За цех за производство на метални и дървени изделия от готови профили“, кв.73, с. Дреновец, Община Ружинци, на основание чл. чл.134 ал.1,т.1 и ал.2, т.6; от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показатели на матрицата за УПИ ХІ 307, с отреждане „За цех за производство на метални и дървени изделия от готови профили“са както следва : а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 2484 кв.м.; б/ Плътност на застрояване – 80%; в/ / Кинт – 2,5; г/ Озеленяване – повече от 20%, като 1/3 от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; д/ Начин на застрояване – свободно стоящо.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването , всички заинересовани лица могат да подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 25.03.2019 г.

**********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на ражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 22.03.2019 г.

**********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба № .. за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ружинци на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 21.03.2019 г.

**********************

О Б  Я  В  А        

за провеждане на конкурс за 64 (шестдесет и четири) вакантни длъжности в Националната гвардейска част и 100 (сто) вакантни длъжности във Военноморскитесили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Информация относно срока и условията за подаване на документи в:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25,

ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Реконструкция, пристрояване и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ – УПИ IV-96, кв.19, с. Плешивец, общ. Ружинци, обл.Видин. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.03.2019 г. до 19.03.2019 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 05.03.2019 г.

*********************************

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.128, ал.1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/

Община Ружинци уведомява заинтересованите лица, че в бр. 11/ 05.02.2019 г. на „Държавен вестник“, е обнародвано съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: Модернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Ружинци и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Държавен вестник брой 11/ 05.02.2019 г. >>>тук>>>

Проект на ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)“, в землището на с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин>>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.02.2019 г.

***************************************

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 63 / 31.01.2019 г. на Кмета на Община Ружинци и Решение №275, взето на тридесет и шестото заседание на Общински съвет с.Ружинци, проведено на 28.11.2018 г. е разрешено изработване на ПУП – ПР и ПЗ на поземлен имот 040004 с площ 1721 кв.м., ЕКАТТЕ 63255, местност“Песъка“, землище с.Ружинци, представляващ недвижим имот с начин на трайно ползване нива четвърта категория и обособяване наУПИ с устройствена територия “Терени за сметища “ и отреждане „За общинско сметище за неопасни отпадъци“.

Дата на публикуване: 31.01.2019 г.

************************************** 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МРРБ НИКОЛАЙ НАНКОВ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ружинци на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена ЗАПОВЕД на Заместник-Министър на МРРБ: Николай Нанков за разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи проект на ПУП-ПП за обект „Модернизация на Път I-1 /E-79/ „Видин-Ботевград“, участък от км. 3-757 до км. 61+750 /километраж по съществуващ път I-1/ -58+128,47 /километраж по проект/, в землището на: гр. Видин, с.Новоселци, с. Слана бара, с. Дунавци, с. Търняне, с.Синаговци, с.Жеглица, и с. Ивановци община Видин, с. Срацимирово и гр. Грамада, община Грамада, с.Вълчек и с. Макреш, община Макреш, гр. Димово, с. Шипот, с.Костичовци, с.Бела, с. Дълго поле, с.Орешец, с.Скомля и с.Медовница, община Димово и с.Ружинци, община Ружинци, област Видин.

Проектът на ПУП-ПП следва да се изработи съгласно утвърденото задание за проектиране и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Заповедта не подлежи на оспорване на основание на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Заповедта е изложена в Община Ружинци – с.Ружинци, ул. „Г. Димитров“ № 31.

Заповед на Заместник-Министър на МРРБ Николай Нанков >>>тук>>>

Александър Александров

Кмет на Община Ружинци

Дата на публикуване: 25.01.2018 г.

***********************

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 27 / 15.01.2019 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен проект за изменение на ПУП на с.Дреновец, одобрен със заповед № 358 от 1974г., в обхват УПИ V-583 , кв.84, с. Дреновец ,Община Ружинци сизменение на територията от „за жилищно застрояване“ в „смесена централна зона“ и отреждане „За жилище и автомивка“, по реда на чл.134, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показатели на матрицата за УПИ V-583 , кв.84 смесена централна зона”, са както следва :

 а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 1083кв.м.

 б/ Плътност на застрояване – 60%

 в/Кинт – 1,2

 г/ Озеленяване – 40% минимално

 д/ Височина на застрояванетотри етажа /10 метра кота корниз.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, всички заинтересовани лица може да подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 15.01.2019 г.

******************************************************

П О К А Н А

Кмета на община Ружинци г-н Александър Александров на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани всички жители на община Ружинци да участват в публично обсъждане на Проекта на бюджет на община Ружинци за 2019 г.

Обсъждането ще се проведе на 14.01.2019 г. от 16.00 часа в сградата на Общинска администрация с.Ружинци.

Очакваме Вашите мнения, предложения и препоръки!

Дата на публикуване: 04.01.2019 г.

*********************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ружинци..

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.12.2018 г.

*********************

СЪОБЩЕНИЕ

наоснованиечл.128,ал.3 и ал.5от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план / ПУП/ на с.Дреновец, одобрен със заповед №358 от 1974г. на ОбНС в частта му УПИ V-583 , кв.84.

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 26.11.2018 г.

**********************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Ружинци за 2019 г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2019 г. в Община Ружинци.

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Ружинци за 2018г. в срок до 10.12.2018 г., 17:00 часа в деловодството на Община Ружинци.

Предложение до Общински съвет Ружинци>>>тук>>>

Дата: 09.11.2018 г.

**********************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на нова „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected] илиделоводството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на новата „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

******************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

********************************

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 706 / 22.10.2018 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с.Ружинци, Община Ружинци,одобрен със Заповед №5451 от 1970г. на ОбНС, в частта му УПИ I – 683,УПИ II– 683 и УПИ IV– 683 в кв. 45.

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването , може да се подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на:  e-mail: rujinci@abv.bg или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проекта на Наредбата може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 12.10.2018 г.

*********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 140 ал.1, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

Обявявам виза за проектиране, на Добридолски манастир – основен ремонт, реконструкция и вертикална планировка на прилежащ терен – ПИ 006006, землища на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин  – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.10.2018г.

*********************

СЪОБЩЕНИЕ

 на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с.Ружинци, Община Ружинци,одобрен със Заповед №5451 от 1970г. на ОбНС, в частта му УПИ I – 683,УПИ II– 683 и УПИ IV– 683 в кв. 45.Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 21.09.2018г.

***************************

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с. РУЖИНЦИ ,Община РУЖИНЦИ в обхват УПИ X-492, в кв. 33.Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл. 131, ал. 1, и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 19.09.2018г.

***********************

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с. БЕЛО ПОЛЕ ,ОбщинаРУЖИНЦИ в обхват УПИI– 292, в кв. 31, с.Бело поле. Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл. 131, ал. 1, и ал. 2, т.1 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 19.09.2018г.

*************************

П О К А Н А за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2017 г. на община Ружинци

На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2017 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.08.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

ИЛИЯН ИЛИЕВ

Председател ОбС – Ружинци

Дата на публикуване: 01.08.2018 г.

********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на Хуан Алиага за обект „Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда – подмяна на дървен гредоред със стоманобетонова плоча и нова дървена покривна конструкция на Хуан Делфин Алиага – УПИ ХХV -280 в кв. 16, с.Ружинци, общ.Ружинци.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 22.06.2018 г. до 06.07.2018>>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 22.06.2018 г.

****************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за следните проектни предложения:

1. „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“;

2. „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“;

3. „Изграждане на спортна инфраструктура две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.06.2018 г. до 03.07.2018>>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 18.06.2018 г.

*******************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Ружинци.

Предложения и становища по проектите на Наредбите се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 15.06.2018 г.

**************************

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницатана община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите>>>тук>>>

Забалежка: Вх. № и датата на предложението да се чете вх. № 246/ 04.06.2018 г.

Публикувано на дата: 05.06.2018 г. 

*******************************

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме гражданите на община Ружинци, че е изготвена Схема за провеждане на консултации и Задание за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ружинци, с материалите може да се запознаете в прикачения файл>>>тук>>

Публикувано на дата: 08.05.2018 г.

*******************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ружинци, област Видин, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за Подробни устройствени планове (ПУП) – ПП, ИПРЗ за имотите от землищата на с.Тополовец и с.Дреновец, намиращи се в териториалния обхват на община Ружинци от жп km 100 + 513 до жп km 109 + 922, засегнати от трасето на ЖП линията Видин-София, участък Видин-Медковец. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писменивъзражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в с. Ружинци.

Дата: 20.04.2018 г.

**********************

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницатана община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите>>>тук>>>

Публикувано на дата: 10.04.2018 г. 

**************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение и допълнение на Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта наИзменение и допълнение наПравилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение вделоводството на Общински съвет Ружинци – 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите>>>тук>>>

Публикувано на дата: 10.04.2018 г.

 *************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изграждане на автомивка в УПИ – V- 583, кв. 84 по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, на Людмил Георгиев.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.03.2018 г. до 02.04.2018 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

*******************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изменение на действащ устройствен план за изграждане на цех за производство на метални и дървени изделия от готови профили в УПИ – ІІ- 307, кв. 73 и УПИ – ІХ-307, кв. 73 по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, на фирма „Агро Строй Инженеринг” ООД, с. Дреновец.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.03.2018 г. до 02.04.2018 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

 ****************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна на 500 m стоманената частотнапоренводопроводкъм 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m магистрална връзка с водопроводния клонза селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 23.02.2018 г. до 09.03.2018>>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 23.02.2018 г.

********************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение и допълнение на Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта наИзменение и допълнение наПравилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение вделоводството на Общински съвет Ружинци – 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите>>>тук>>>

Публикувано на дата: 22.02.2018 г.

 ********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.12.2017 г.

**************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, община Ружинци. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.12.2017 г. до 05.01.2018 г.>>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 18.12.2017 г.

П О К А Н А

Кмета на община Ружинци г-н Александър Александров на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани всички жители на община Ружинци да участват в публично обсъждане на Проекта на бюджет на община Ружинци за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 14.12.2017 г. от 16.00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев – 1898“- с.Ружинци.

Очакваме Вашите мнения, предложения и препоръки!

************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна на 500 m стоманената частотнапоренводопроводкъм 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m магистрална връзка с водопроводния клонза селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 23.11.2017 г. до 08.12.2017 >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 23.11.2017 г.

****************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Ружинци за 2018 г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2018 г. в Община Ружинци.

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Ружинци за 2018г. в срок до 11.12.2017 г., 17:00 часа в деловодството на Община Ружинци.

Предложение до Общински съвет Ружинци>>>тук>>>

Дата: 10.11.2017 г.

 ***************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]илиделоводството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект за изменение на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.

***********************

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 713 / 12.10.2017 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с. РУЖИНЦИ , Община РУЖИНЦИ,в частта УПИ №№ ІІ-192, ІІІ-194, ІV-200, V-200, VІ-201, VІІ-201, VІІІ-199, ІХ-198, Х-197, ХІ-196, ХІІ-192, ХІІІ-192, в кв. 57, връщане на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, можете да подадете възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

 Дата: 17.10.2017 г.

**************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Ремонт на участъци от Път III-114 в границите на населените места – с. Ружинци, с. Дреновец и с. Тополовец”. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 21.09.2017г. до 10.10.2017г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 21.10.2017 г.

******

Проект на Наредба за изменение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  >>>тук>>>

Дата: 15.08.2017 г.

*******

П О К А Н А за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2016 г. на община Ружинци

На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2016 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.08.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

ДИМИТРИНКА ГЕРГОВА

Председател ОбС – Ружинци

Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

*************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна на главни клонове от вътрешната водопроводна мрежа на с.Дреновец, община Ружинци “. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 01.08.2017г. до 14.08.2017г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

************

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с. РУЖИНЦИ ,Община РУЖИНЦИ,одобрен със Заповед №5451 от 1970г. на ОбНС в в частта УПИ №№ ІІ-192, ІІІ-194, ІV-200, V-200, VІ-201, VІІ-201, VІІІ-199, ІХ-198, Х-197, ХІ-196, ХІІ-192, ХІІІ-192, в кв. 57, връщане на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници.

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата: 16.05.2017 г.

**************

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  >>>тук>>>

Дата: 10.05.2017 г.

*************

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Директор на дирекция „Обща администрация“  в община Ружинци >>>тук>>>

*********

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 222 / 11.04.2017 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР, в обхват УПИ ІV214 в кв. 26, с.Бело поле, Община Ружинци, и отреждане на терена „За детска градина”, на основаниечл.134, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показатели на матрицата за УПИ ІV-214„за обществено обслужване”, са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 700кв.м.

б/ Плътност на застрояване – 30%

в/ / Кинт – 0,6

г/ Озеленяване – 40% минимално

д/ Височина на застрояванетотри етажа /10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването Ви, можете да подадете възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

*********

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Бело поле, Община Ружинци, с който се предвижда отреждане на терена „За детска градина”.

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законноустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 16.03.2017 г.

 ********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изграждане на силозно стопанство за съхранение и почистване на зърнени култури в ПИ – 611, кв. 43 по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, на фирма „АСМ” ЕООД, гр. Монтана.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 22.02.2017 г. до 09.03.2017 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 22.02.2017 г.

*********

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища в 30-дневен срок, считанo от 28.01.2017 г., по Предложение и мотиви за допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци

Предложението с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31 или на е-mail: [email protected]

Предложение и мотиви за допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци, може да видите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение в Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта наИзменение вПравилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение вделоводството на Общински съвет Ружинци – 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите>>>тук>>>

Публикувано на дата: 28.12.2016 г.

***************************

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 912/26.12.2016г.Кмета на Община Ружинцие одобрил проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Дреновец, Община Ружинци в обхват УПИ I1399 , кв.134, „За силозно стопанство” , на основание чл.134, ал.1,т.1; чл.134, ал.2 т.2 и § 8, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I-1399 е с административен адрес: обл. Видин, общ. Ружинци, с. Дреновец, ул. „Георги Димитров“ № 207 и е част от бившия стопански двор на с. Дреновец. Намира се в източната част на населеното място, след ж.п.ж линията Видин – София.

Целта на проекта е да се предвиди изменение на УПИ I1399 , кв.134 /с неприложена регулация/ по имотни граници и определяне отреждане на терена „За силозно стопанство”. Отреждането на терена за силозно стопанство е за съхранение на зърно, авторазтоварище и автокантар. Имотът е с площ от18 585 м2.

Показатели на матрицата за УПИ I1399 , кв.134, с устройствена територия ”предимно производствена”, отреден „За силозно стопанство” са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 18585 кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %.

в/ / Кинт – до 2,5

г/ Озеленяване – повече от 20%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

д/ Височина на застрояванетодо 28 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, можете да подадете възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 27.12.2016 г.

 *********************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на Програми за ООС и управление на отпадъците 2016 г. – 2020 г.

Предложения и становища по проекта на Програмата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение наemail[email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на Проекта на Програмите може да видите>>>тук>>

Публикувано на дата: 20.12.2016 г.

***************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

Автобиография

Мотивационно писмо

Копие от диплома за завършено средно образование

Заявление по образец – >>>тук>>>

Образец на заявление се получава в деловодството на община Ружинци. Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината: http://obshtina-ruzhintsi.com.

Изисквания към кандидатите :

Завършено средно образование

Принадлежност към местна уязвима етническа общност

Познаване на здравните и социални проблеми на общността

Владеене на езика на общността

Комуникативни умения

Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Допълнителни изисквания

Познания и/или опит в социалната и здравна сфера

Провеждане на конкурса ( в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

Дата, час и място на провеждане на конкурса

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване

Краен срок за подаване на документи: 20.01.2017 г.

Документите се подават в деловодството на Община Ружинци

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

Подпомагане при попълване на различни документи;

Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура

Информация за професията „здравен медиатор” можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Дата: 13.12.2016 г.

***************

ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ

„Социална интеграция на уязвими групи лица на територията на община Ружинци“

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И ПОДБОР НА ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ НА ОБЩИНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОПРЧР И ОПНОИР

Бенефициент по проекта:Община Ружинци

В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) са предвидени мерки, насочени към социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. Концентрацията на представителите на тази уязвима етническа група в обособени квартали и райони води до социално изключване, влошаване на жилищните и санитарни условия, проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата, транспортни проблеми и трудности при осигуряването на образователни, здравни и социални услуги, наличие на трайна безработица. Създаването на механизми и условия за активно включване на ромите в икономическия и социален живот на страната е ключова предпоставка за предотвратяване мултиплицирането на модела за социално изключване и още по-засилено социално капсулиране. Доколкото проблемите пред социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите имат комплексен характер, следва да се прилага интегриран подход, съчетаващ интервенции в следните области: подобряване достъпа до заетост; подобряване достъпа до образование; подобряване достъпа до социални и здравни услуги, както и осигуряване на нормални жилищни условия.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включванечрез:

•Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1);

•Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);

•Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);

•Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4);

•Изграждане на социални жилища (Направление 5).

Допустими партньори:

Неправителствени организации

Рабoтодателски организации

Училища

Детски градини

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с проектната документация на адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин в срок до 13.12.2016 г. и при проявен интерес за участие в проектните дейности да подпишат Декларация за партньорство. 

Дата: 02.12.2016 г.

 ***************

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 793 / 08.11.2016 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен Проект за ПУП за УПИ І – 059016, 059017 (ПИ 059016, ПИ 059017),УПИ II – 059013, 059014(ПИ 059013, ПИ 059014), УПИ III – 059010, 059011 (ПИ 059010, ПИ 059011) от кв.59 – Стопански двор по КВС, землище с.Динково, общ. Ружинци, с който се предвижда промяна предназначението на поземлените имоти и обособяват УПИ (урегулирани поземлени имоти) с отреждане както следва:

УПИ І – 059016, 059017 „За изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди“

УПИ II – 059013, 059014- „За производствени дейности и мандра“

УПИ III – 059010, 059011 – „За животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце“

чл.124а, ал.2 и ал.7от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показатели на матрицата за УПИ І – 059016,059017„ За изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди”с територия,определена катотип “предимно производствена зона” (Пп) са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 8499 кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %

в/ Кинт – до 2,5

г/ Озеленяване – 20% минимално, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност

д/ Височина на застрояванетодо 10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

Показатели на матрицата за УПИ ІІ – 059013,059014„За производствени дейности и мандра” с територия,определена катотип “предимно производствена зона” (Пп) са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 6857 кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %

в/ Кинт – до 2,5

г/ Озеленяване – 20% минимално, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност

д/ Височина на застрояванетодо 10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

Показатели на матрицата за УПИ ІІІ – 059010,059011 „Заживотновъдна ферма за отглеждане на млечни овце ” с територия,определена катотип “предимно производствена зона” (Пп) са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 16644 кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %

в/ Кинт – до 2,5

г/ Озеленяване – 20% минимално, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност

д/ Височина на застрояванетодо 10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо и свързано

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, можете да подадете възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 09.11.2016 г.

 ***************************

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.128 ал.3 и ал.5отЗУТ

Уведомяваме заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на ПУП за УПИ І-1399, кВ. 134, местност «Стопански двор» по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, с който се предвижда урегулиране и промяна предназначението на горепосочения поземлен имот с отреждане както следва:

УПИ І – 1399 – „За силозно стопанство за съхраняване на зърно, авторазтоварище и автокантар“.

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 17.10.2016 г.

******************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение и допълнение в Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта на Изменение и допълнение в Правилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение в деловодството на Общински съвет Ружинци – 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите>>>тук>>>

Публикувано на дата: 13.10.2016 г.

******************************

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 657/21.09.2016 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР, в обхват УПИ Х-423, кв.61, с.Бело поле, Община Ружинци, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Къща за гости”и ситуиране на нискоетажно застрояване за обществено обслужване на основание чл.134, ал.1 и ал.2,т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показатели на матрицата за УПИ Х-423„за обществено обслужване”, са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот – 1550кв.м.

б/ Плътност на застрояване – 50%

в/ / Кинт – 1,2

г/ Озеленяване – 40% минимално

д/ Височина на застрояването – три етажа /10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване – свободностоящо

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването Ви, можете да подадете възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Ружинци.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ : /арх. Еленкова/

Дата на публикуване: 21.09.2016 г.

*************

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци.

Предложения и становища по проектите на Наредбите се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 15.09.2016 г.

 ***************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме Ви, че е изработен Проект за ПУП за УПИ І – 059016, 059017 (ПИ 059016, ПИ 059017), УПИ II – 059013, 059014 (ПИ 059013, ПИ 059014), УПИ III – 059010, 059011 (ПИ 059010, ПИ 059011) от кв.59 – Стопански двор по КВС, землище с.Динково, общ. Ружинци, с който се предвижда промяна предназначението на поземлените имоти и обособяват УПИ (урегулирани поземлени имоти) с отреждане както следва:

УПИ І – 059016, 059017 „За изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплодни“

УПИ II – 059013, 059014- „За производствени дейности и мандра“

УПИ III – 059010, 059011 – „За животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце“

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 15.09.2016 г.

********************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект Ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективности изграждане на нови санитарни възли и нов физкултурен салон в общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.09.2016г. до 19.09.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 05.09.2016 г.

*************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проекти за наредби : „Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ружинци” и „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ружинци”.

Предложения и становища по проектите на Наредбите се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected]или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ружинци може да видите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

 ***********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в Община Ружинци” с два подобекта, Подобект № 1 “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци” и Подобект № 2 “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци”..

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.08.2016г. до 19.08.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 05.08.2016 г.

************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ ОТ С.ЧЕРНО ПОЛЕ ДО Е-79 НАХОДЯЩ СЕ В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 11.07.2016г. до 25.07.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 11.07.2016 г.

********************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «НАРЕДБА организацията и дейността на клубове на пенсионера на територията наОбщина РУЖИНЦИ».

Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на email[email protected] или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на НАРЕДБАТА може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 04.07.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на офце и техните и техните приплоди в УПИ ІІІ 059010, 059011, в землището на с.Динково, общ.Ружинци, обл.Видин на фирма „БИХ ЗЕМЕДЕЛИЕ” ООД, гр. Видин, ул. „Преславска” № 88.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 04.07.2016г. до 18.07.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 04.07.2016 г.

 **********

Обява за провеждане на публичен търг публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – моторни превозни средства, с начални тръжни цени за продажба, както следва: – Лек автомобил БМВ Х5– 8 800 лв.; – Багер товарач JCB-3CX– 13 400 лв.; – Товарен автомобил Исузу НПР71– 7 100 лв; – Товарен автомобил ГАЗ 53, самосвал– 2 565 лв. >>>тук>>>

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, който представлява масивна сграда с обща разгъната площ 700 кв.м. и дворно място 5250 кв.м. в с. Дреновец – >>>тук>>>

Обява за провеждане на публичен търг публичен търг с тайно наддаване за продажба на материални запаси/скрап/, получении вследствие на бракуване на моторни превозни средства с начални тръжни цени за продажба, както следва: 1. ГАЗ 53-А /ВД 1045/ – 379 лв; 2. Автобус „Авия” /ВН0926ВА/ – 518 лв.; 3. Линейка „Форд” /ВН3420Т/ – 250 лв.; 4. Линейка „УАЗ” /ВД1080ТВ/ – 250 лв.; 5. Мотоциклет „ЧЗ” /ВД9540/ – 31 лв.; 6. Автобус „Чавдар” /ВН0006ВН/ – 1174 лв.; 7. Бус „Фолксваген” /ВН3436ВВ/ – 341 лв.; 8. Бус „Рено Еспейс” /ВН7726ВВ/ – 261 лв.; 9. ВАЗ 2107 /ВН0921ВА/ – 161 лв.; 10. Лек автомобил „Фолксваген Джета” ВН5754ВВ/ – 211 лв.>>>тук>>>

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме Ви, че е изработен Проект за изменение на на ПУП – ПЗ с. БЕЛО ПОЛЕ, Община РУЖИНЦИ в обхват УПИ Х – 423 в кв. 61, като част от инвестиционен проект, с който се променя предназначението на имота от „за жилищно строителство” в „за обществено обслужване” с отреждане на терена „ за къща за гости”.

Документацията може да разгледате в стая 305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 01.06.2016 г.

***************

Заповед за набиране на доброволци за доброволно формирование „Ружа-15” община Ружинци, съгласно Закон за защита при бедствия, за участие в подбора се подава заявление по образец в деловодството на общинска администрация Ружинци >>>подробности тук>>>

Дата на публикуване: 20.05.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „Каро Трейдинг” ООД, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 22/сграда Крит/ за „Разработване на находище за строителни материали /варовици/ „Гламата”, в землището на с.Плешинец, общ.Ружинци, обл.Видин..

Уведомлението до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.04.2016г. до 19.04.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 05.04.2016 г.

*******

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Въввръзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на имоти с № 059010, 059011, 059013, 059014, 059016, 059017 по КВС на с.Динково, общ.Ружинци, обл.Видин на фирма „БИХ ЗЕМЕДЕЛИЕ” ООД, гр. Видин, ул. „Преславска” № 88.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 01.03.2016г. до 15.03.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 01.03.2016 г.

*************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „Каро Трейдинг” ООД, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 22/сграда Крит/ за „Разработване на находище за строителни материали /варовици/ „Гламата”, в землището на с.Плешинец, общ.Ружинци, обл.Видин..

Уведомлението до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 03.02.2016г. до 18.02.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 03.02.2016 г.

Обявление по „Проект за санитарно-охранителните зони”

 Във връзка с изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди(ДВ бр.88/2000г.),   Община Ружинци обявява  постъпил проект за санитарно-охранителна зона/СОЗ/ от обект: „Питейно-битово водоснабдяване от каптиран извор „КИ Врелото” от „ВиК” ООД- Монтана, в землището на с.Черно поле, общ.Ружинци, обл. Видин”.

В срок един месец от настоящото обявление лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси І, II и III, могат да се запознаят с проекта, който ще бъде на разположение в сградата на Община Ружинци, етаж 3, ул.”Г.Димитров”№31, с.Ружинци, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. и в Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен на ул.”Чаталджа” № 60, гр. Плевен, както и
в горе упоменатият срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Ружинци.

Обявление по „Проект за санитарно-охранителните зони” – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.12.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на «НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията наОбщина РУЖИНЦИ».

Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на email[email protected] или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на Докладна записка до Общински съвет Ружинци за изменение на НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията наОбщина РУЖИНЦИ може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 08.12.2015 г.

ПОКАНА

за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2014 г. на община Ружинци

На основание Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2014 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.12.2015г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА

Председател ОбС – Ружинци

Дата на публикуване: 24.11.2015 г.

 *******

ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТ

Община Ружинци търси партньорска неправителствена организация 

за съвместна работа по проектно предложение

Община Ружинци търси партньорска неправителствена организация за съвместна работа по проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 “ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

ИЗИСКВАНИЯ

Партньора трябва задължително да има осъществен проект  в сферата на предоставянето на социални услуги, и / или  поне едногодишен опит в сходни на горепосочената схема дейности.

За информация : Община Ружинци адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин и телефон: 09324/ 2283

Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

*********

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма ЕТ „БЕСТ ПЛЕЙС – Теодора Петкова, с.Бело поле, ул. „Живко Пуев” № 35 за Изграждане на къща за гости за настаняване до 24 туристи, в с.Бело поле, общ.Ружинци, обл. Видни, ул. „Живко Пуев №35, УПИ Х-423, кв. 61 по регулационния план на селото.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 30.10.2015г. до 16.11.2015г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 30.10.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на ДП „НКЖИ”- гр. София за обект: „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”.

Уведомление за инвестиционно предложение на ДП „НКЖИ”- гр. София >>>тук>>>

Обявата до заинтересованите лица и обществеността е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.10.2015г. до 02.11.2015г. >>>тук>>>
вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 19.10.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „БИХ ЗЕМЕДЕЛИЕ” ООД, гр. Видин, ул. „Преславска” № 88 за Изграждане на собствен водоизточник, в землището на с. Динково, м. „Стопански двор”, имот № 059010, ЕКАТТЕ 21193.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 25.08.2015г. до 08.09.2015г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 25.08.2015 г.

Покана за Кръгла маса

„Създаване на местно партньорство Ружинци и кандидтстването му като пратньор на МИГ „Западна Стара планина–Копрен–Миджур” по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни действия” по ПРСР 2014-2020 година, подкрепена от ЕЗФРСР.$

Дата и час: 24.08.2015 г., 16.00 ч.

Място на провеждане: Заседателна зала на общинска администрация Ружинци

Пълния текст на обявата и дневен ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.08.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на ДП „НКЖИ”- гр. София за обект: „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на идеен проект и изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и технически проект за жп участък Видин-Медковец”.

Уведомление за инвестиционно предложение на ДП „НКЖИ”- гр. София>>>тук>>>

Обявата до заинтересованите лица и обществеността е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 30.07.2015г. до 14.08.2015г. >>>тук>>>
вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 30.07.2015 г.

************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕна «НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията наОбщина РУЖИНЦИ».

Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на email[email protected] или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на Докладна записка до Общински съвет Ружинци за изменение на НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията наОбщина РУЖИНЦИ може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 09.07.2015 г.

******************************

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект за «НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на· Община РУЖИНЦИ».
Предложения и
становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected] или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.
Проекта на НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на· Община РУЖИНЦИ може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 28.01.2015 г.·

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект за Наредба № 22 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ружинци.
Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: [email protected] или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.
Проекта на Наредба № 22 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ружинци може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 25.03.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „БОЙ –МАР 2013” ЕООД за обект: „Селскостопанска сграда – ферма за млекодайни и месодайни овце”, находящ се в с.Гюргич, м. „Стопански двор”, имот № 147022, ЕКАТТЕ 18486.
Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 29.04.2015г. до 13.05.2015г. >>>тук>>>
вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.
Дата на публикуване: 29.04.2015 г.