ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0198 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0198 „ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“,
ОДОБРЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

На 25.08.2022 г., Сдружение „Български младежки форум“ стартира изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0198 „Граждански мониторинг и подобрение на процедурите по формиране на младежки политики в община Ружинци“, сключвайки в качеството си на бенефициент, договор с Управляващия орган на Програмата, в размер на 55 753.85 лева безвъзмездна финансова помощ.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към граждански мониторинг на назначенията на служители в общините и в частност на млади хора. Назначенията на служители в общинските администрации, без необходимите качества за изпълнение на служебните задължения, влошават градската среда, осъществяването на местните дейности и качеството на предоставяните услуги за гражданите. Реализираните на централно ниво мерки за освобождаване на пенсионерите от администрацията не срещат подкрепа в повечето общини.

Проектът се състои от 4 дейности:
Дейност 1 е насочена към назначенията на млади хора в община Ружинци.

Дейност 2 предвижда мониторинг на конкурсите на назначаване на държавни служители. Ще се направи преглед на съществуващата практика в избрани общини, след което ще се изпратят тайни кандидати за участие в конкурси. За установените нарушения ще бъдат уведомявани контролните органи по спазването на ЗДСл.

Дейност 3 е насочена към мониторинг на назначенията по трудово правоотношение. Назначенията по трудово правоотношение не са прозрачни, защото не се обявяват в Административния регистър. Ще се проследят подробно назначенията на трудови договори в избрани общини, като фокусът ще бъде върху ресорите, в които се разпределя голям обществен ресурс. Ще се изготвят препоръки за подобряване на прилагането на законодателството и на нормативната уредба.

Дейност 4 предвижда провеждане на информационна кампания, насочена към създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси, защото без професионална администрация не може да има просперираща държава и формиране на подкрепа за мерки за привличане на млади хора в администрацията.

—————

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта са целите на Процедурата, а именно: 1) Открито и отговорно управление, и 2) Партньорско управление с гражданите и бизнеса.

Наред с целите на Процедурата, Български младежки форум ще се стреми да изпълни и следните специфични цели:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Реализация на ефективна младежка политика в община Ружинци чрез засилване на интереса на млади хора за започване на работа в общинската администрация и в публичния сектор на територията на общината.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Засилване на контрола за прилагане на законодателството в областта на подбора на държавни служители в общинските администрации.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Увеличаване на прозрачността при назначаване на служители по трудово правоотношение в общинските администрации и подобряване на нормативната уредба в областта на подбора в общините.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси и привличане на млади хора в общинските администрации.

––––––––

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

В проучването взеха участие 4 млади служители на общинска администрация – Община Ружинци на възраст до 34 г.

В структурата на общинската администрация работят млади служители на възраст 25 г., 29 г., 33 г. и 34 г.

В рамките на интервюто, участниците изразиха следните мнения по отношение на предварително зададените теми, както следва:

„Прозрачност на процеса“:

– Предлага се въвеждането на ясни и публично достъпни критерии за подбор на младите служители.

– Участниците изразиха мнение, че младите хора биха могли да научат повече за процедурите и възможностите за назначения, ако бъдат организирани редовно информационни сесии и/или уъркшопи.

„Наставничество и менторство“:

-Предлага се създаването на програма за наставничество, където опитни служители могат да бъдат ментори на младите.

Участниците изразиха необходимост от изграждане на мрежа от контакти, която да подкрепя обмен на опит между младите служители и техните наставници.

„Обучение и развитие“:

-Предлага се развиването на обучителни програми, фокусирани върху професионалното развитие на младите служители.

-Участниците изразиха необходимост от участие в конференции, семинари и обучения, които са свързани с техните области на интерес.

„Подкрепа за иновации“:

-Предлага се създаването на платформа или инициатива, която да стимулира младите служители да предлагат нови идеи и иновации.

-Участниците изразиха необходимост от осигуряване на средства или ресурси за реализация на проекти, предложени от млади служители.

„Включване в решенията“:

-Предлага се по-активно участие на младите служители в решенията, свързани с тяхната работа.

-Участниците изразиха необходимост от създаване на редовни форуми или обсъждания, където младите хора могат да изразяват своите идеи и предложения.

„Оценка на производителността“:

-Предлага се разработването на система за периодична оценка на производителността, която да бъде фокусирана върху развитието на младите служители и тяхното участие в общинските проекти.

„Обществено партньорство“:

-Предлага се сътрудничество с образователни институции и студентски организации, за да насърчите студентите да се интересуват от възможностите за работа в Община Ружинци.

„Ефективна комуникация“:

-Предлага се утвърждаването на система за редовно предоставяне на обратна връзка на младите служители относно техния опит и предложения за подобрение.

————————–
Управляващ орган – Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерски съвет

Срок на изпълнение на проекта – От датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 31.12.2023 г.

Начало на проектните дейности – 25.08.2022 г.

Предвиден край на проектните дейности – 31.12.2023 г.

Стойност на проекта: 55 753.85 лв., от които 88 650.88 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число финансиране от Европейски социален фонд в размер на 47 390.77 лв. и 8 363.08 лв. национално финансиране.

Проект № BG05SFPR002-2.002-0052-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ружинци “- Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0052-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ружинци “

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проект “Предоставяне на услуги по осигуряване на топъл обяд и подкрепа на нуждаещи се лица на територията на Община Ружинци“

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Проект “Предоставяне на услуги по осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица в условия на пандемията от COVID-19 на територията на Община Ружинци“ продължава до 30.09.2022 г.

Община Ружинци подписа Допълнително споразумение № 7 към договор № BG05FMOP001-5.001-0096-С07 за удължаване на дейностите по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Проекта стартира на 11.01.2021 г., като полученото финансиране е в общ размер на 654 610.00 лв., а срокът за изпълнение на проекта – до 30.09.2022 г. Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд.

Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

В съответствие с целите на операцията целевите групи са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Проект “Предоставяне на услуги по осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица в условия на пандемията от COVID-19 на територията на Община Ружинци“ продължава до 09.09.2022 г.

Община Ружинци подписа Допълнително споразумение за удължаване на дейностите към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Проекта стартира на 11.01.2021 г., като полученото финансиране е в общ размер на 632 280.00 лв., а срокът за изпълнение на проекта – до 09.09.2022 г. Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд.

Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

В съответствие с целите на операцията целевите групи са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Проект “Предоставяне на услуги по осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица в условия на пандемията от COVID-19 на територията на Община Ружинци“ продължава до 30.06.2022 г.

Община Ружинци подписа Допълнително споразумение за удължаване на дейностите към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Проекта стартира на 11.01.2021 г., като полученото финансиране е в общ размер на 552 530.00 лв., а срокът за изпълнение на проекта – до 30.06.2022 г. Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд.

Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

В съответствие с целите на операцията целевите групи са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 

Проект „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле” по ПРСР 2014 – 2020 г.

ОБЩИНА РУЖИНЦИ изпълнява проект по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0087-С01 от 08.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.007 – Спорт.

Проект „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е на обща стойност 96716,96 лева без ДДС.

Проектното решение е разработено съобразено съществуващото положение. За обектите са предвиден комплекс от ремонтни работи, които отговарят на предварителното групиране извършено на база конкретните експлоатационните характеристики и състояние на терените.

Цел на проекта: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Ружинци и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством изградена спортна инфраструктура.

По настоящия проект е налице съответствие на проектното предложение със следните принципи на хоризонталните политики на Европейския съюз:

 1. Подобряване условията на живот в селския район посредством формулирани конкретни цели на проектното предложение в контекста на общите цели и приоритети на местно ниво;
 2. Равнопоставеност и недопускане на недискриминацията – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност.
 3. Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.

Срок на изпълнение : 08.05.2019 г. – 08.05.2022 г.

Очакван резултат: Изградена спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле.