• e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Подмяна на улично осветление в селата Ружинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, община Ружинци“

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Подмяна на улично осветление в селата Ружинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, община Ружинци“.

Срок за получаване на оферти: 02.09.2019 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 03.09.2019 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

Процедура на пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2

Процедура на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап“.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

Покана за пряко догаваряне >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Проектна документация >>1>> >>2>> >>3>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

 

Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Преустройство и промяна на предназначение на общинска сграда в Център за предоставяне на социални услуги в УПИ IV-38, кв. 19, с. Ружинци“, с настоящото каним всички заинтересовани лица, имащи интерес да предоставят оферта.

 ПОКАНА >>>тук>>>

Приложоение 1 – Техническа спецификация >>>тук>>>

Приложоение 2 – Образец на оферта >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 02.08.2019 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 19.07.2019 г.

Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап”.

Срок за получаване на оферти: 16.07.2019 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 17.07.2019 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Проектна документация >>1>> >>2>> >>3>>

Количествено-стойностна сметка >>>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап”, ще се извърши на 07.08.2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 02.08.2019 г.

***********************

Протоколи №№ 1, 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

***********************

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.08.2019 г.

 

Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап, с настоящото каним всички заинтересовани лица, имащи интерес да предоставят оферта.

 ПОКАНА >>>тук>>>

Приложения и образци >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 24.06.2019 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 19.06.2019 г.

“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин през 2019 г.”

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин през 2019 г.”.

Срок за получаване на оферти: 21.11.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 22.11.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9082996 >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.

****************

Удължаване на срока за получаване на оферти до 17,00 ч. на 27.11.2018 г.

Отваряне на офертите: 28.11.2018 г. от 13:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9083379 >>тук>>>

Дата на публикуване: 22.11.2018 г.

**************************

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Заповед за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения…..

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни заглавия:

   „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“

  „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“

  „Изграждане на спортна инфраструктура две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“.

Срок за получаване на оферти: 20.04.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 23.04.2018 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- Приложение № 1  >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- Приложение № 2  >>тук>>>

Дата на публикуване: 11.04.2018 г.

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9074820 >>тук>>>

Дата на публикуване: 11.04.2018 г.

************

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 29.05.2018 г.

********

Договори за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата: 02.07.2018 г.

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 79, АЛ 1, Т. 7 ОТ ЗОП, ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

„Доставка чрез стокова борса на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез използване на карти за безналично плащане”

Информация за преписката в АОП: >>>тук>>>

Решение № 95/ 13.02.2018 г. за откриване на процедурата  >>>тук>>>

Дата: 13.02.2018 г.

Борсов договор >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП   >>>тук>>>

Дата: 28.03.2018 г.

Обявление за приключен договор АОП >>>тук>>>

Дата: 02.04.2019 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2018 г., по четири обособени позиции

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2018 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 4 „Негрупирани хранителни продукти”.

Срок за получаване на оферти: 12.12.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.12.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ  >>>тук>>> 

Спецификация на хранителните продукти Приложение № 1- КСС по обособени позиции  >>тук>>>

Спецификация на хранителните продукти Приложение № 2  >>тук>>>

Проект на Договор Приложение № 3  >>тук>>>

Дата на публикуване: 04.12.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9071095  >>тук>>>

Дата на публикуване: 04.12.2017 г.

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9071530 >>тук>>>

нов Срок за получаване на оферти: 18.12.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 19.12.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Дата на публикуване: 13.12.2017 г.

Протокол за оценка на офертите  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.12.2017 г.

 ***********

Договори за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.01.2018 г.

 

“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за периода 2017г.-2018г.”

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за периода 2017г.-2018г..

Срок за получаване на оферти: 09.11.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 10.11.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 01.11.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9069871 >>тук>>>

Дата на публикуване: 01.11.2017 г.

Удължаване на срока за получаване на оферти до 17,00 ч. на 14.11.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9070196 >>тук>>>

Дата на публикуване: 10.11.2017 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.11.2017 г.

 *********

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.11.2017 г.