Профил на купувача – OP 00272-2015-0002

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка/зереждане/ на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез система на зареждане от бензиностанции на доставчика, при условията на безналично плащане с карти“.
Дата: 27.01.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>
Дата: 19.02.2015 г.  – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Профил на купувача – OP 00272-2015-0001

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53- о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.

 

Дата: 06.01.2015 г. – Решение за откриване-  >>>тук>>>

 

Дата: 12.03.2015 г. – Доклад на комисия->>>тук>>>; Решение за прекратяване на процедурата- >>>тук>>>

 

Профил на купувача – OP 00272-2014-0014

Процедура на договаряне без обявление по
чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при  изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин””

 

Дата: 10.12.2014 г. – Решение за откриване  >>>тук>>>

 

Дата: 16.12.2014 г. – Доклад на комисия и Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

 Дата: 28.12.2014 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – OP 00272-2014-0013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ. Ружинци””.

Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – 17.11.2014 г.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  16.12.2014 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 17.12.2014 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци,
ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>

РЕШЕНИЕ >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Технически проект за СМР >>тук>>>

Дата: 16.01.2015 г.: Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Съобщение отваряне ценова оферта в прикачен файл –  >>>тук>>>
Дата: 13.02.2015 г. – Решение за определяне на изпалнител >>>тук>>> – Протокол № 2>>тук>>; Протокол № 3>>тук>> ; Протокол № 4 >>тук>>
Дата: 02.04.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – OP 00272-2014-0012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””.

Дата на публикуване на обявлението в РОП – 17.11.2014 г.
Срокът  за получаване на офертите е  06.01.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 07.01.2015 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци,
ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>

РЕШЕНИЕ >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Технически проект >>тук>>>

Дата: 27.11.2014 г. – Променена тръжна документация >>>тук>>>
Дата: 27.11.2014 г. – Решение за промяна >>>тук>>>
Дата: 02.12.2014 г. – Разяснение 1  >>>тук>>>
Дата: 23.12.2014 г. – Разяснение 2 >>>тук>>>              Разяснение 3 ->>>тук>>>
Дата: 26.01.2015г. – Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите- >>>тук>>>
Дата: 12.02.2015 г. – Съобщение отваряне ценова оферта в прикачен файл >>>тук>>>
Дата: 20.02.2015 г. – Решение за определяне на изпълнител  >>>тук>>> ; Протокол № 2  >>>тук>>>   ; Протокол № 3   >>>тук>>>
Дата: 02.04.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9035269

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Организиране и провеждане на обучения“, по проект № М13-22-56 – „Обучение на администрацията на община Ружинци за повишаване на компетенциите и ефективността на работата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет» /ОПАК/ с рег. № М13-22-56 от 18.08.2014 г. с Министерство на финансите, Управляващ орган на ОПАК, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035269.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  07.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 10.11.2014 г. от 13:30  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Дата: 28.10.2014 г.
Разяснение >>тук>>>
Дата: 04.11.2014 г.
Дата: 15.12.2014 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>> 
Дата: 29.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9035261

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035261.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  07.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 10.11.2014 г. от 14:30  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
Дата: 28.10.2014 г.
Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>
Дата: 01.12.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Профил на купувача – ОР 00272-2014-0011

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин””.
Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – 14.10.2014 г.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  12.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 13.11.2014 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
Дата: 19.11.2014 г. – Съобщението в прикачен файл >>>тук>>>
Дата: 28.11.2014 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите  >>>тук>>>
Дата: 28.11.2014 г. – Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>> 
Дата: 22.12.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>> 

Профил на купувача

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели”.
Откритата процедура е публикувана в ел. страница на Агенция обществени поръчки
Срок за получаване на документация за участие – 24.10.2014 год. – 17:00 часа
Срок за получаване на оферти – 24.10.2014 год. – 17:00 часа
Отваряне на оферти – 27.10.2014 год. – 11:00 часа
 
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
Разяснение >>тук>>>
Разяснение 2 >>тук>>>
Дата: 24.11.2014 г.  Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>  
Съобщението в прекачен файл >>>тук>>>
Дата: 10.12.2014 г. – Протокол на комисия >>тук>> и Решение за определяне на изпълнител >>тук>>
Дата: 28.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>

 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за доставка с предмет „Доставка на твърди горива /въглища „Донбас” и брикети/ за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2014-2015 г.“. Въглища „Донбас”/ марка „Дом” – 180 тона и Брикети- 10 тона, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9033518.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>
Дата: 03.11.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
*******************************************************************************
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин”.
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА >>тук>>>