• e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

Профил на купувача – OP 00272-2015-0004

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка на гориво за отопление /газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на Лукойл Нефтохим Бургас АД/ за нуждите на ДСХ с ОЛБ с.Дреновец и СОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Дреновец през отоплителните сезони 2015-2016г., 2016-2017г., 2017-2018г.“.

Дата: 29.06.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>
Дата: 28.07.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9042602

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР на сграда общинска собствоност – Читалище „Здравец”, с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9042602.

 

Срок за получаване на оферти: 18.06.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 22.06.2015г. от 14:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>  

Дата: 26.06.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>  

Дата: 30.07.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9041868

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР покрив на общински пазар с.Ружинци и ОР на покрив на сграда общинска собственост – Кметство Дражинци”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041868.

Срок за получаване на оферти: 28.05.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 29.05.2015г. от 14:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>> 
Дата: 05.06.2015 г. – Протокол на тръжна камисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Дата: 03.07.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Профил на купувача – OP 00272-2015-0003

 Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53-о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.

 
Дата: 19.05.2015 г. – Решение за откриване-· >>>тук>>>·
 
Дата: 08.06.2015 г. – Доклад на тръжна комисия >>>тук>>> и Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>
 
Дата: 01.07.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9041228

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „Основен ремонт тротоарна настилка в с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041228.

 

Срок за получаване на оферти: 12.05.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 13.05.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>> 
Дата: 19.05.2015 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите  >>>тук>>> 
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

 

Профил на купувача – Публична покана ID 9040729

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”; Обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040729.

 

Срок за получаване на оферти: 24.04.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 27.04.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  >>>тук>>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>>тук>>>

 

Дата: 17.04.2015 г. – Разяснение 1 – >>>тук>>>

 

Дата: 30.04.2015 г. – Протокол накомисия за оценка на офертите  >>>тук>>>
 
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>

 

Профил на купувача – Публична покана ID 9040600

Публична покана за провеждана процедура от общинаРужинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Изработване на технически проект „Реконструкция на общински път № VID2161 /І-1, Ружинци-Белотинци/ – Черно поле-Буковец”, община Ружинци, обл.Видин“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040600.

Срок за получаване на оферти: 21.04.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 22.04.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>>
Дата: 29.04.2015 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9040016

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет ОР на път VID 1160 / ІІІ- 114, Дреновец- Ружинци/ – Бело поле и ОР на път VID 2163 / І – 1, Ружинци – Белотинци/ – Плешивец – /І- 1/”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040016.

Срок за получаване на оферти: 31.03.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 01.04.2015 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Дата: 20.03.2015 г.
Дата: 03.04.2015г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертитте >>>тук>>>
Дата: 23.04.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Профил на купувача – OP 00272-2015-0002

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка/зереждане/ на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез система на зареждане от бензиностанции на доставчика, при условията на безналично плащане с карти“.
Дата: 27.01.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>
Дата: 19.02.2015 г.  – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Профил на купувача – OP 00272-2015-0001

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53- о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.

 

Дата: 06.01.2015 г. – Решение за откриване-  >>>тук>>>

 

Дата: 12.03.2015 г. – Доклад на комисия->>>тук>>>; Решение за прекратяване на процедурата- >>>тук>>>