Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

ДОГОВОР № 05/321/01230 от 19.11.2012 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Проект „Електронно обслужване на гражданите и бизнеса посредством информационен център в община Ружинци

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РУЖИНЦИ

с.Ружинци 3930, ул.”Георги Димитров” №31 , тел.: 09324/ 22 83 факс: 09324 21 83, [email protected]

ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ПО ПРОЕКТА: >>>>>>>>>>

****************************************************************************************************************************

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И УСЛУГИ

Интернешънъл асет банк АД, офис Белоградчик:
BIC: IABGBGSF;
IBAN: BG20 IABG 7496 8400 2681 00,

Кодове за вид плащане  >>>тук>>>

******************************************************************************

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ

 • Административни услуги „Зелена система“
 • Административни услуги „Кадастър“
 • Административни услуги „Контрол по строителството“
 • Административни услуги „Местни данъци и такси“
 • Административни услуги „Реклама“
 • Административни услуги „Селско стопанство и екология“
 • Административни услуги „Социални дейности“
 • Административни услуги „Транспорт“
 • Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“
 • Административни услуги Нотариална дейност
 • Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 • Административно-технически услуги Общинска собственост
 • Административно-технически услуги Устройство на територията
 • Правни и административно-технически услуги