Инвестиционен профил на община Ружинци >>>тук>>>

Правомощия на Кмет на община, Кмет на кметство и Кметски наместник >>>тук>>>

Правилник за дейността на общински съвет за намаляване на риска от бедствия Ружинци >>>тук>>>

Заповед за определяне на състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Правила за поведение и действие на населението при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Сигнали и предложения, касаещи управлението на отпадаците може да подавате на тел. 09324/ 2283 и e-mail: [email protected]

Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Харта на клиента на община Ружинци >>>тук>>>

Правила за пропускателен режим в сградата на община Ружинци >>>тук>>>

Структура на Общинска администрация Ружинци/в сила от 16.10.2023г./ >>>тук>>>

Устройствен правилник за организация и дейността на общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Стратегия за управление на риска в община Ружинци >>>тук>>>

Политика за поверителност и защита на личните данни в Община Ружинци  >>>тук>>>

Вътрешни правила за защита на личните данни в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в общинска администрация Ружинци /отм./ >>>тук>>>

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Ружинци  >>>тук>>>

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Анкетни карти за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за деловодната дейност в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за заплатите на служителите в община Ружинци >>>тук>>>

Сигнали за корупционно поведение и нарушения извършвани от служители на Общинска администрация Ружинци  >>>тук>>>

Сигнали за конфликт на интереси за служители на Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност >>>тук>>>

Вътрешни правила за класификация на информацията в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за допускане, събеседване и подбор на кандидати за заемане на длъжността „Кметски наместник“ в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за служебни карти в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за дейността на учрежденски архив на община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

***

Списък на лица заемащи публична длъжност в Общинска администрация Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване и годишен план за паша за 2021 г. >>>тук>>>

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване и годишен план за паша за 2022 г. >>>тук>>>

***

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на лица заемащи публична длъжност в Общинска администрация Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на лица заемащи публична длъжност- кметове на община и кметства в Община Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>

***

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в община Ружинци >>>тук>>>