·

ПРОГРАМИ/НАРЕДБИ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Програма за управление на кмета на община Ружинци за срока на мандата от 2023 г. до 2027 г. >>>тук>>>
План за интегрирано развитие на община Ружинци (ПИРО) 2021-2027 г.  >>>ВИЖ>>>
План за действие на община Ружинци за приобщаване на български граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2022-2024 г./ >>>ВИЖ>>>
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 2014-2020 г. >>>ВИЖ>>>
Стратегически план за развитие на общинска администрация Ружинци 2017- 2020 >>>тук>>>
Наредба за базисни наемни цени за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост  >>>тук>>>
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци/20.06.2024г./ >>>тук>>>
Размер на Такса битови отпадъци за 2024 г. >>>тук>>>
Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 6 за управление на общинските пътища в община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ружинци/29.05.2024 г./ >>>тук>>>

Наредба № 8 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 23 за изграждане н опазване на зелената система на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 12 за организация на движението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 14 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг >>>тук>>>

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократни помощи на граждани от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 17 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд >>>ВИЖ>>>

Наредба № 20 за издаване на карти за паркиране на преводни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 22 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за организацията и дейността клубове на пенсионера на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продъжба на общински жилища >>>тук>>>

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ружинци и издаване на сертификати за инвестиция клас В  >>>тук>>>

*******************

Наредба № 19 за спазване на обществения ред, опазване на околната среда и поддържане чистотата в населените места на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2021 – 2028 г. приета с Решение № 323/17.05.2022 г. на Общински съвет Ружинци >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2021 – 2028 г., част от ПООС 2021-2028 >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2021 г.  >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2022 г.  >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2023 г.  >>>тук>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2016 – 2020 г. приета с Решение № 90/12.05.2017 г. на Общински съвет Ружинци >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2016 – 2020 г., част от ПООС 2016-2020 >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2020 г.  >>>тук>>>

Заповед за забрана къпането в реките и язовирите на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за поддържане на чистота на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за честота на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Ружинци за 2023 г.  >>>тук>>>

Заповед за честота на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Ружинци за 2024 г.  >>>тук>>>

Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 2023-2025 г. >>>тук>>>

Списък на местоположението на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки >>>тук>>>

******************

Стратегия за управление на общинската собственост за периода на мандат 2023 -2027 г. >>>тук>>>

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. >>>тук>>>

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. >>>тук>>>

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. >>>тук>>>

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. >>>тук>>>

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. >>>тук>>>

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2018 г. ··>>>тук>>>
Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2016 г. ··>>>тук>>>

Заповед № РД-02-15-19/02.03.2016 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството >>>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 27.04.2016 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 28.04.2017 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 29.04.2021 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2021/2025 г. >>>тук>>>

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012-2022г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по чл. 12, ал. 9 от ЗЕЕ за 2016 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2017 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2018 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2019 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2020 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ за 2021 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕВИ за 2021 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ за 2022 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕВИ за 2022 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ за 2023 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕВИ за 2023 г. >>>тук>>>

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023-2026 г.  >>>тук>>>

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023-2033 г.  >>>тук>>>

Програма за енергийна ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г. >>>тук>>>

******************

Регистър общински имоти  >>>тук>>>

Регистър продадени общински имоти  >>>тук>>>

*******************

Заповед за комисия за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Дата 06.06.2024 г.

Протокол от преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Дата 11.06.2024 г.

***

Протокол от преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Дата 23.12.2022 г.

********************

Заповед по чл. 405а от ИК и чл. 99б от ЗГР за проверка на адресните регистрации за периода 01.05.2022г.-30.04.2023г. на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Протокол на комисия  >>>тук>>>

Заповед по чл. 405а от ИК и чл. 99б от ЗГР за проверка на адресна регистрация по молба на лица  >>>тук>>>

Протокол на комисия  >>>тук>>>

**********

Решение № 426/ 26.06.2018 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Лома-1“, участъци „Североизток“ и „Югозапад“, община Ружинци и община Димово, област Видин на „Пътна компания“ ЕАД, гр.София >>>тук>>

***********

Решение № МО-15 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците на община Ружинци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Ружинци 2021 – 2028 г. на РИОСВ- Монтана  >>>тук>>>

***********

Решение № МО-16 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО Ружинци 2021-2027 г. на РИОСВ- Монтана >>>тук>>>

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на ПИРО Ружинци 2021-2027 г. >>>тук>>>

***********

Издадени Разрешения за строеж тук №1/2019 , № 2/2019 , № 3/2019 , № 4/2019 , № 5/2019 , № 1/2020 , № 2/2020 , № 3/2020 , № 4/2020 , № 5/2020 , № 6/2020 , № 7/2020 ,