Профил на купувача – ПП 9035633

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на спортни комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец – общ. Ружинци, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035633.
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Дата: 05.11.2014 г.
Дата: 27.11.2014 г. –  Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>> 
Дата: 18.12.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>