Профил на купувача – Публична покана ID 9040729

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”; Обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040729.

 

Срок за получаване на оферти: 24.04.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 27.04.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  >>>тук>>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>>тук>>>

 

Дата: 17.04.2015 г. – Разяснение 1 – >>>тук>>>

 

Дата: 30.04.2015 г. – Протокол накомисия за оценка на офертите  >>>тук>>>
 
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>