Профил на купувача

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели”.
Откритата процедура е публикувана в ел. страница на Агенция обществени поръчки
Срок за получаване на документация за участие – 24.10.2014 год. – 17:00 часа
Срок за получаване на оферти – 24.10.2014 год. – 17:00 часа
Отваряне на оферти – 27.10.2014 год. – 11:00 часа
 
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
Разяснение >>тук>>>
Разяснение 2 >>тук>>>
Дата: 24.11.2014 г.  Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>  
Съобщението в прекачен файл >>>тук>>>
Дата: 10.12.2014 г. – Протокол на комисия >>тук>> и Решение за определяне на изпълнител >>тук>>
Дата: 28.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>

 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за доставка с предмет „Доставка на твърди горива /въглища „Донбас” и брикети/ за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2014-2015 г.“. Въглища „Донбас”/ марка „Дом” – 180 тона и Брикети- 10 тона, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9033518.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>
Дата: 03.11.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
*******************************************************************************
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин”.
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА >>тук>>>