Профил на купувача – OP 00272-2015-0001

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53- о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.

 

Дата: 06.01.2015 г. – Решение за откриване-  >>>тук>>>

 

Дата: 12.03.2015 г. – Доклад на комисия->>>тук>>>; Решение за прекратяване на процедурата- >>>тук>>>