Профил на купувача – OP 00272-2015-0002

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка/зереждане/ на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез система на зареждане от бензиностанции на доставчика, при условията на безналично плащане с карти“.
Дата: 27.01.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>
Дата: 19.02.2015 г.  – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>