Профил на купувача – OP 00272-2015-0004

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка на гориво за отопление /газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на Лукойл Нефтохим Бургас АД/ за нуждите на ДСХ с ОЛБ с.Дреновец и СОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Дреновец през отоплителните сезони 2015-2016г., 2016-2017г., 2017-2018г.“.

Дата: 29.06.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>
Дата: 28.07.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>