Профил на купувача – PP 9037261

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за
избор на изпълнител за доставка с предмет
“Доставка на хранителни продукти за детските градини и дом за стари хора
на територията на община Ружинци през 2015 г.“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9037261.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ >>>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 ДО № 4 >>>>>
23.12.2014 г.   –   Протокол на комисия за оценка на офертите  >>>тук>>>
Дата: 29.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

=====