Профил на купувача – OP 00272-2015-0003

 Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53-о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.

 
Дата: 19.05.2015 г. – Решение за откриване-· >>>тук>>>·
 
Дата: 08.06.2015 г. – Доклад на тръжна комисия >>>тук>>> и Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>
 
Дата: 01.07.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>