Профил на купувача – Публична покана ID 9047606

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за зимния експлоатационен сезон 2015/2016 година, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9047606.

Срокът  за получаване на офертите е  дата  24.11.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 25.11.2015 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>

 Дата: 02.12.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>

Дата: 05.01.2016 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>