Профил на купувача – Публична покана ID 9052687

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за обект “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в Община Ружинци” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за обект “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци””; Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за обект “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци””, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9052687.

Срок за получаване на оферти: 26.04.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 27.04.2016 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Образци на документи >>>тук>>>

Техническа спецификация ОП № 1 – Ружинци >>>тук>>>

Техническа спецификация ОП № 2 – Бело поле >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

Дата: 13.04.2016 г.

 

Дата: 12.05.2016 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>