ОБЯВА по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на готова храна/топъл обяд/ в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ”.

Срок за получаване на оферти: 12.08.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.08.2016 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 28.07.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9054759 >>тук>>>

Дата на публикуване: 28.07.2016 г.

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9055085 >>тук>>> 

Дата на публикуване: 08.08.2016 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.08.2016 г.

Договор изпълнение на поръчката >>>тук>>>