Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет Текущ ремонт на помещения в сграда Болница, находяща се в с. Ружинци ул. Георги Димитров № 24, във връзка с изпълнение на  договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0254-С01 от 30.05.2016 г. за проект „За достоен и независим социален живот на нуждаещите се” по ОП „РЧР“ 2014-2020 г.“.

нов Срок за получаване на оферти: 07.09.2016 г. 17.00 часа;

 Отваряне на офертите: 08.09.2016 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Приложение КСС – Образец № 11а >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9055293 >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

 

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9056011 >>тук>>>

Дата на публикуване: 31.08.2016 г.

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол № 2 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата: 27.10.2016 г.  

Заповед за определяне на изпълнител  >>>тук>>>

**************

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

 Дата: 14.11.2016 г.