Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път от с.Черно поле до Е-79, находящ се в община Ружинци“ в съответствие с условията и реда  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.”.

нов Срок за получаване на оферти: 07.09.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 08.09.2016 г. от 13:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 19.08.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9055569  >>тук>>>

Дата на публикуване: 19.08.2016 г.

 

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9056009 >>тук>>>

 

Дата на публикуване: 31.08.2016 г.

 

 

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.09.2016 г.

 

***********

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.09.2016 г.