Обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на покрив на двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/ общинска собственост – с.Плешивец; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда училище с детска градина общинска собственост – с.Черно поле; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда училище /физкултурен салон/ общинска собственост – с.Бело поле..

Срок за получаване на оферти: 09.09.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 12.09.2016 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Приложение КСС – Образец № 11-ОП1/ОП2/ОП3 >>тук>>>

Дата на публикуване: 24.08.2016 г.

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9055722  >>тук>>>

Дата на публикуване: 24.08.2016 г.

Дата: 11.10.2016 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата: 10.11.2016 г. – Договори за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>