„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец и с. Плешивец в Община Ружинци”

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец и с. Плешивец в Община Ружинци”  по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“.

Срок за получаване на оферти: 07.03.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 08.03.2017 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 27.02.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9061840 >>тук>>>

Дата на публикуване: 27.02.2017 г.

Разяснение 1 >>>тук>>>

Дата на публикуване: 01.03.2017 г.

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.03.2017 г.

Протокол № 2 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Заповед за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 31.03.2017 г.

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.04.2017 г.