„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работни“ и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Ружинци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работни“ и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Ружинци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци” и Обособена позиция №2 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Плешивец в Община Ружинци“.

Срок за получаване на оферти: 19.04.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 20.04.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 13.03.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г. – Протокол 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

 

СЪОБЩЕНИЕ   >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работни“ и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Ружинци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци” и Обособена позиция №2 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Плешивец в Община Ружинци“ ще се извърши на 02.06.2017 г. от 13,30 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

Допуснати участици:  

Обособена позиция № 1

Участник №1 – „Ар Си Дизайн“ ЕООД

Оценка по показател „Техническо предложение“ П 1 – 100 точки.

Участник № 2 – „АКВАПАРТНЬОР” ЕООД

Оценка по показател „Техническо предложение“ П 1 – 100 точки

Обособена позиция № 2:

Участник №1 – „Ар Си Дизайн“ ЕООД

Оценка по показател „Техническо предложение“ П 1 – 100 точки.

Участник № 2 – „АКВАПАРТНЬОР” ЕООД

Оценка по показател „Техническо предложение“ П 1 – 100 точки

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – адв. Славяна Младенова

 Дата на публикуване: 29.05.2017 г.

 

Протокол № 2 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

Протокол № 3 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

Информация за сключени договори >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.08.2017 г.