„Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци” по девет обособени позиции

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле; ; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци”.

Срок за получаване на оферти: 07.06.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 08.06.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

Количествени сметки >>>тук>>>

Дата на публикуване:09.05.2017 г.

Дата: 30.05.2017 г. – Разяснение 1  >>>тук>>>

Дата: 20.06.2017 г. – Протокол № 1 на тръжна комисия   >>>тук>>>

 

СЪОБЩЕНИЕ:  >>>прикачен файл>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле;; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци”. ще се извърши на 05.07.2017 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: Е. Евтимов

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.

 

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.07.2017 г.

 *******************

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

Изх. № 2433/ 13.07.2017 г.

 ДО

 „ИВАНОВ СТРОЙ 89” ЕООД

 С. ГЛОЖЕНЕ, ЕИК: 202900598

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗОРИЛОВА,

На дата 10.07.2017 г. Ви е изпратено Решение № 445/ 07.07.2017 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци”, открита с Решение № 278/ 09.05.2017 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2017-0005 от дата: 09/05/2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 2372/ 07.07.2017 г. под формата на пощенска пратка с обратна разписка на посочения в офертата Ви адрес: с. Гложене, ул. „Ленин” № 159, п.к. 3327,  обл. Враца.

На 13.07.2017 г. в община Ружинци е върната изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Преместен адрес” и записана дата на връщане 12.07.2017 г., поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 445/ 07.07.2017 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинцисе счита за надлежно връчено на „Иванов Строй 89” ЕООД, с. Гложене, ЕИК: 202900598, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 13.07.2017 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 445/ 07.07.2017 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/63-публично-състезание-00272-2017-0005, с публикация от дата:  10.07.2017 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

/Александър Александров/

Дата на публикуване:  Съобщение № 2433/ 13.07.2017 г. в прикачен файл >>>тук>>>

 *******************************

 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

Изх. № 2672/ 02.08.2017 г.

ДО

 „ИНТЕР СТРОЙ ГРУП” ЕООД

 ГР. МЕЗДРА, ЕИК: 106617155

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАДИЙСКА,

 На дата 10.07.2017 г. Ви е изпратено Решение № 445/ 07.07.2017 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци”, открита с Решение № 278/ 09.05.2017 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2017-0005 от дата: 09/05/2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 2372/ 07.07.2017 г. под формата на пощенска пратка с обратна разписка на посочения в офертата Ви адрес: гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” № 96, п.к. 3100,  обл. Враца.

На 31.07.2017 г. в община Ружинци е върната изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Непотърсена” и записана дата на връщане 28.07.2017 г., поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 445/ 07.07.2017 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци се счита за надлежно връчено на „Интер Строй Груп” ЕООД, гр. Мездра, ЕИК: 106617155, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 02.08.2017 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 445/ 07.07.2017 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/63-публично-състезание-00272-2017-0005, с публикация от дата:  10.07.2017 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

/Александър Александров/

Дата на публикуване:  02.08.2017 г. – Съобщение № 2672/ 02.08.2017 г. в прикачен файл >>>тук>>>

*******************

 ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

Изх. № 2673/ 02.08.2017 г.

ДО

„АВ БИЛД” ЕООД

ГР. СОФИЯ, ЕИК: 202678749

 

СЪОБЩЕНИЕ

 ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

На дата 10.07.2017 г. Ви е изпратено Решение № 445/ 07.07.2017 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци”, открита с Решение № 278/ 09.05.2017 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2017-0005 от дата: 09/05/2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 2372/ 07.07.2017 г. под формата на пощенска пратка с обратна разписка на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ж.к. „Кръстова Вада”, ул. „Хага” № 12, ап. 7, п.к. 1407, обл. София.

На 02.08.2017 г. в община Ружинци е върната изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Непотърсена” и записана дата на връщане 01.08.2017 г., поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 445/ 07.07.2017 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 2 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/; Обособена позиция № 3 – ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле; Обособена позиция № 4 – ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец; Обособена позиция № 5 – ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец; Обособена позиция № 6- ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле; Обособена позиция № 7 – ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец; Обособена позиция № 8 – ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец; Обособена позиция № 9 – ОР на покрив на сграда общинска собственост – НЧ „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинцисе счита за надлежно връчено на „АВ БИЛД” ЕООД, гр. София, с ЕИК: 202678749, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 02.08.2017 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 445/ 07.07.2017 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по девет обособени позиции и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/63-публично-състезание-00272-2017-0005, с публикация от дата:  10.07.2017 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

/Александър Александров/

Дата на публикуване: 02.08.2017 г. –  Съобщение № 2673/ 02.08.2017 г. в прикачен файл >>>тук>>>

********************

Дата на публикуване: 23.08.2017 г. – Решение № 577/ 22.08.2017 г. за изменение на Решение № 445/ 07.07.2017 г. за определяне на изпълнител  >>>тук>>>

***********

Договори за изпълнение на поръчката за ОП 1, 2, 3, 4  >>>тук>>>

Договори за изпълнение на поръчката за ОП 5, 6, 8, 9  >>>тук>>>

Информация за сключени договори за ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 в АОП  >>>тук>>>

Дата:  24.08.2017 г.

Договор за изпълнение на поръчката по ОП 7  >>>тук>>>

Информация за сключени договори за ОП 7 в АОП  >>>тук>>>

Дата:  10.10.2017 г.

*************

Информация за приключен договор по ОП 1  >>>тук>>>

Информация за приключен договор по ОП 2  >>>тук>>>

Информация за приключен договор по ОП 3  >>>тук>>>

Информация за приключен договор по ОП 4  >>>тук>>>

Информация за приключен договор по ОП 5  >>>тук>>>

Информация за приключен договор по ОП 7  >>>тук>>>

Информация за приключен договор по ОП 8  >>>тук>>>

Информация за приключен договор по ОП 9  >>>тук>>>

Дата: 01.03.2018 г.

Информация за приключен договор по ОП 6  >>>тук>>>

Дата: 02.03.2018 г.