Приготвяне и доставка на готова храна – топъл обяд в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“

 

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА – ТОПЪЛ ОБЯД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“.

Срок за получаване на оферти: 06.12.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 07.12.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>

Обявлението публикувано в порталът за обществени поръчки на Официален вестник на Европейския съюз, (OВ/S) в базата данни на TED (Tenders Electronic Daily)  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.11.2017 г.

 **********************************

Протокол 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

 Дата на публикуване: 08.12.2017 г.

 

*********************

СЪОБЩЕНИЕ >>>прикачен файл>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА – ТОПЪЛ ОБЯД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ”,  ще се извърши на 13.12.2017 г. от 09,30 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: Адв. С. Младенова

Дата на публикуване: 08.12.2017 г.

 ***********

Протокол № 2 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>> 

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.12.2017 г.

 ***********

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП   >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в порталът за обществени поръчки на Официален вестник на Европейския съюз, (OВ/S) в базата данни на TED (Tenders Electronic Daily) >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.01.2018 г.