ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 79, АЛ 1, Т. 7 ОТ ЗОП, ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

„Доставка чрез стокова борса на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез използване на карти за безналично плащане”

Информация за преписката в АОП: >>>тук>>>

Решение № 95/ 13.02.2018 г. за откриване на процедурата  >>>тук>>>

Дата: 13.02.2018 г.

Борсов договор >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП   >>>тук>>>

Дата: 28.03.2018 г.

Обявление за приключен договор АОП >>>тук>>>

Дата: 02.04.2019 г.