Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения…..

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни заглавия:

   „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“

  „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“

  „Изграждане на спортна инфраструктура две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“.

Срок за получаване на оферти: 20.04.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 23.04.2018 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- Приложение № 1  >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- Приложение № 2  >>тук>>>

Дата на публикуване: 11.04.2018 г.

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9074820 >>тук>>>

Дата на публикуване: 11.04.2018 г.

************

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 29.05.2018 г.

********

Договори за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата: 02.07.2018 г.