СМР – Публично сътезание – ОР на път VID 1160

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОР на път VID 1160 (ІІІ-114, Дреновец-Ружинци)-Бело поле –(ІІІ-114) от км. 0+000 до км. 1+300”.

Срок за получаване на оферти: 14.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.05.2018 г. от 13:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- Приложение № 1  >>тук>>>

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ- Приложение № 2   >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- Приложение № 3   >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е електронен вид – еЕЕДОП

Писмено информираме всички участници и заинтересовани лица в публично състезание с предмет: „ОР на път VID 1160 (ІІІ-114, Дреновец-Ружинци)-Бело поле –(ІІІ-114) от км. 0+000 до км. 1+300”, че съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД.

Подготовката на ЕЕДОП може да се извърши по следните начини:

  1. Чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни услуги на ЕК, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.
  2. Предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
  3. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. временен печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

ВАЖНО!!! По т. 1 – в случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

*********************

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

********************

СЪОБЩЕНИЕ   >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „ОР на път VID 1160 (ІІІ-114, Дреновец-Ружинци)-Бело поле –(ІІІ-114) от км. 0+000 до км. 1+300” ще се извърши на 02.07.2018 г. от 09,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 27.06.2018 г.

**************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.07.2018 г.

**********************

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка   >>>тук>>>

Дата на публикуване: 08.08.2018 г.

 

*********************

Обявление за приключване на договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.09.2018 г.