СМР – Публично състезание – сгради общинска собственост

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ.Ружинци – първи етап”; Обособена позиция № 2: ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 3: ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец – ІІ етаж”

Срок за получаване на оферти: 14.06.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.06.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

Приложение ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>тук>>>

Инвестиционен проект ОП1- част Архитектура1 >>тук>>>

Инвестиционен проект ОП1- част Архитектура2 >>тук>>>

Инвестиционен проект ОП1- част Конструкции >>тук>>>

Приложения № 5, 6, 7 – Проект на договор за СМР   >>тук>>>

Приложения № 2, 3, 4 – КСС >>тук>>>

Приложения № 1 – Линеен календарен график >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 16.05.2018 г.

*********************

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

**********************

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ.Ружинци – първи етап”; Обособена позиция № 2: ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; Обособена позиция № 3: ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец – ІІ етаж” ще се извърши на 10.08.2018 г. от 09,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 07.08.2018 г.

***********************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.08.2018 г.

***************

Договор за изпълнение на поръчката по ОП1  >>>тук>>>

Договор за изпълнение на поръчката по ОП2  >>>тук>>>

Договор за изпълнение на поръчката по ОП3  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.09.2018 г.

************************

Обявление за приключен договор ОП2  >>>тук>>>

Обявление за приключен договор ОП3 >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.12.2018 г.

*************************

Обявление за приключен договор ОП1  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.08.2019 г.