Доставка на лек автомобил чрез финансов лизинг

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет:Доставка на 1 /един/ брой неупотребяван лек автомобил с повишена проходимост тип “SUV/AWD/ чрез финансов лизинг”.

Срок за получаване на оферти: 19.07.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 20.07.2018 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  >>тук>>>

Дата на публикуване: 11.07.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9078382 >>тук>>>

Дата на публикуване: 11.07.2018 г.

****************

Удължаване на срока за получаване на оферти до 17,00 ч. на 25.07.2018 г. – Заповед № 481/ 20.07.2018 г.  >>>тук>>>

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9078734  >>тук>>>

Дата на публикуване: 20.07.2018 г.

***************

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата: 16.08.2018 г.