Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

„Доставка чрез стокова борса на твърди и течни горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2018-2019 г.“

Информация за преписката в АОП: >>>тук>>>

Решение № 592/ 07.09.2018 г. за откриване на процедурата  >>>тук>>>

Дата: 07.09.2018 г.

Борсов договор  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП   >>>тук>>>

Дата: 05.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор в РОП   >>>тук>>>

Дата: 25.09.2019 г.