Процедура на пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2

Процедура на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап“.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

Покана за пряко догаваряне >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Проектна документация >>1>> >>2>> >>3>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

****************************

Протокол на тръжна комисия >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия >>>тук>>>

Решение за избор на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.

*****************************

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)>>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.