ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0133 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“