Проект BG05SFPR002-2.001-0079 „Грижа в дома в Община Ружинци“ по Процедура BGSFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.