Проекти на нормативни актове до 12.09.2023 г.

Проект на Наредба за символите, почетните знаци и почетните звания в община Ружинци

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: Мотиви и проект на Наредба за  символите, почетните знаци и почетните звания в община Ружинци.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на електронния адрес на общината: [email protected].

Проект на Наредба за  символите, почетните знаци и почетните звания в община Ружинци и МОТИВИ >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.06.2023 г.

***

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и услуги

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: Мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и услуги.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на електронния адрес на общината: [email protected].

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и мотиви >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.05.2022 г.

***

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци за периода 2021 – 2025 г.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община Ружинци е длъжна да осигури обществен достъп до „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци за периода 2021 – 2025 г.”.

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

Очакваме Вашите мнения и предложения в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Програмата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 24.09.2021 г.

***

Проект на Програма за енергийна ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност Община Ружинци е длъжна да осигури обществен достъп до Програма за енергийна ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г.

В тази връзка Програма за енергийната ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г. на интернет страницата на Общината. Програмата е разработена в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

Очакваме Вашите мнения и предложения в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Програмата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 13.08.2021 г.

***

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 23.03.2021 г.

***

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ружинци

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ружинци“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 14.10.2020 г.

***

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 08.09.2020 г.