Наредби

ПРОГРАМИ/НАРЕДБИ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Програма за управление на кмета на община Ружинци за срока на мандата от 2019 г. до 2023 г. >>>тук>>>

План за интегрирано развитие на община Ружинци (ПИРО) 2021-2027 г.  >>>ВИЖ>>>

План за действие на община Ружинци за приобщаване на български граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2022-2024 г./ >>>ВИЖ>>>

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 2014-2020 г. >>>ВИЖ>>>

Стратегически план за развитие на общинска администрация Ружинци 2017- 2020 >>>тук>>>

Наредба за базисни наемни цени за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост  >>>тук>>>

Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци/20.07.2022г./ >>>тук>>>

Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 6 за управление на общинските пътища в община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 8 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 23 за изграждане н опазване на зелената система на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 12 за организация на движението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 14 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг >>>тук>>>

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократни помощи на граждани от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 17 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд >>>ВИЖ>>>

Наредба № 20 за издаване на карти за паркиране на преводни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 22 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за организацията и дейността клубове на пенсионера на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продъжба на общински жилища >>>тук>>>

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ружинци и издаване на сертификати за инвестиция клас В  >>>тук>>>

*******************

Наредба № 19 за спазване на обществения ред, опазване на околната среда и поддържане чистотата в населените места на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2021 – 2028 г. приета с Решение № 323/17.05.2022 г. на Общински съвет Ружинци >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2021 – 2028 г., част от ПООС 2021-2028 >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2021 г.  >>>тук>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2016 – 2020 г. приета с Решение № 90/12.05.2017 г. на Общински съвет Ружинци >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2016 – 2020 г., част от ПООС 2016-2020 >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2020 г.  >>>тук>>>

Заповед за забрана къпането в реките и язовирите на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за поддържане на чистота на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за честота на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Ружинци за 2023 г.  >>>тук>>>

Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 2017-2019 г. >>>тук>>>

Списък на местоположението на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки >>>тук>>>

******************

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. >>>тук>>>

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. >>>тук>>>

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2018 г. ··>>>тук>>>

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2016 г. ··>>>тук>>>

Заповед № РД-02-15-19/02.03.2016 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството >>>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 27.04.2016 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 28.04.2017 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 29.04.2021 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2021/2025 г. >>>тук>>>

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012-2022г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по чл. 12, ал. 9 от ЗЕЕ за 2016 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2017 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2018 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2019 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2020 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ за 2021 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕВИ за 2021 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ за 2022 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕВИ за 2022 г. >>>тук>>>

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2022 г.  >>>тук>>>

Програма за енергийна ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г. >>>тук>>>

******************

Регистър общински имоти  >>>тук>>>

Регистър продадени общински имоти  >>>тук>>>

*******************

Протокол от преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Дата 23.12.2022 г.

********************

Заповед по чл. 405а от ИК и чл. 99б от ЗГР за проверка на адресните регистрации за периода 01.05.2022г.-30.04.2023г. на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Заповед по чл. 405а от ИК и чл. 99б от ЗГР за проверка на адресна регистрация по молба на лица  >>>тук>>>

**********

Решение № 426/ 26.06.2018 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Лома-1“, участъци „Североизток“ и „Югозапад“, община Ружинци и община Димово, област Видин на „Пътна компания“ ЕАД, гр.София >>>тук>>

***********

Решение № МО-15 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците на община Ружинци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Ружинци 2021 – 2028 г. на РИОСВ- Монтана  >>>тук>>>

***********

Решение № МО-16 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО Ружинци 2021-2027 г. на РИОСВ- Монтана >>>тук>>>

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на ПИРО Ружинци 2021-2027 г. >>>тук>>>

***********

Издадени Разрешения за строеж тук №1/2019 , № 2/2019 , № 3/2019 , № 4/2019 , № 5/2019 , № 1/2020 , № 2/2020 , № 3/2020 , № 4/2020 , № 5/2020 , № 6/2020 , № 7/2020 ,

Обява

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище:

3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

В изпълнение на Заповед № 2 от 05.11.2020 г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

                                        О Т К Р И В А:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството:

 1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 137731 кв.м., в размер на 696880 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28247 кв.м., в размер на 142920 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 51754 кв.м., в размер на 261860 лв.

 1. Общата цена на трите имота е 1 101 660 лв. и в търга може да се участва само за всички имоти в една тръжна процедура.
 2. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга в случай, че потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.
 1. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG90 IABG 7496 1004 7359 01

 1. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота/имотите.
 2. Тръжната документация за участие в търга се получава от Управителя на общинско дружество „Р-РУЖА“ ЕООД в сградата на общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, до 20.11.2020г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.
 3. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 15.00 часа на 20.11.2020г. включително.

Търгът ще се проведе на 23.11.2020г.от 13.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

          При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 30.11.2020г. при същите условия, на същото място и час.

          Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.

 

 

 

 

О Б Я В А

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище:

3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

В изпълнение на Заповед № 1 от 27.08.2020 г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

 

О Т К Р И В А:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството:

 1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 137731 кв.м., в размер на 696880 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28247 кв.м., в размер на 142920 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 51754 кв.м., в размер на 261860 лв.

 1. Общата цена на трите имота е 1 101 660 лв. и в търга може да се участва само за всички имоти в една тръжна процедура.
 2. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга в случай, че потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.
 3. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG90 IABG 7496 1004 7359 01

 1. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота/имотите.
 1. Тръжната документация за участие в търга се получава от Управителя на общинско дружество „Р-РУЖА“ ЕООД в сградата на общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, до 25.09.2020г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.
 2. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 15.00 часа на 25.09.2020г. включително.

Търгът ще се проведе на 28.09.2020г.от 13.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 05.10.2020г. при същите условия, на същото място и час.

         Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.

Р – РУЖА ЕООД

Предмет на дейност на фирмата

Селскостопанска дейност, включително и съвместна, външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; разкриване на собствени търговски обекти; производство на стоки с цел продажба; предприемаческа дейност; консултантска дейност; изготвяне на инвестиционни проекти; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство, като дейността на дружеството ще се извършва в страната и чужбина

Данни на фирмата

Име: Р – РУЖА ЕООД

ЕИК: 205592928

Управител: Миглена Костова

Тел: 0879 44 09 29

Адрес: област Видин, Община Ружинци, с. Ружинци, пк: 3930, ул. Георги Димитров №31

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

Доставка чрез стокова борса на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез използване на карти за безналично плащане за период от две години

„Доставка чрез стокова борса на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез използване на карти за безналично плащане за период от две години”

Информация за преписката в АОП: >>>тук>>>

Решение № 137/ 12.03.2019 г. за откриване на процедурата  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.

Борсов договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.04.2019 г.

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“; Обособена позиция № 2. „СМР на покриви на сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 3. „ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“; Обособена позиция № 4. „СМР на читалищни сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 5. „ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“; Обособена позиция № 6. „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“.

Срок за получаване на оферти: 09.04.2019 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 10.04.2019 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявлението публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП1 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП2 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП3 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП4 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП5 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП6 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП1 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП2 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП3 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП4 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП5 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП6 >>>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

************************

Дата на публикуване: 04.06.2019 г. – Протокол № 1 на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

***********************

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“; Обособена позиция № 2. „СМР на покриви на сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 3. „ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“; Обособена позиция № 4. „СМР на читалищни сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 5. „ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“; Обособена позиция № 6. „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“ ще се извърши на 02.07.2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 27.06.2019 г.

********************************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.

*******************************

Договори за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.08.2019 г.

*********************************

Обявление за приключване на договор по ОП3 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП4 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП2 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП1 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 22.10.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП6 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.11.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП5 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.04.2020 г.

 

Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле“- втори етап

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле“- втори етап.

Срок за получаване на оферти: 08.04.2019 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 09.04.2019 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявлението публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка >>>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

Инвестиционен проект 1 >>>тук>>>

Инвестиционен проект 2 >>>тук>>>

Инвестиционен проект 3 >>>тук>>>

Инвестиционен проект 4 >>>тук>>>

*************************

Дата на публикуване: 13.05.2019 г. – Протокол № 1 на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

************************

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле“- втори етап ще се извърши на 30.05.2019 г. от 09,00 ч. в заседателната зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 27.05.2019 г.

**************************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.06.2019 г.

**************************

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED >>>тук>>>

***************************

Обявление за приключване на договор – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.01.2020 г.

Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000“.

Срок за получаване на оферти: 04.04.2019 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 05.04.2019 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявлението публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка >>>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

********************

Дата на публикуване: 15.05.2019 г. – Протокол № 1 на комисия за оценка на офертите >>>тук>>> 

********************

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000“ ще се извърши на 30.05.2019 г. от 13,30 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 27.05.2019 г.

*********************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.06.2019 г.

*********************

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

**********************

Обявление за приключване на договора за обществената поръчка >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.