Обява

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище:

3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

В изпълнение на Заповед № 2 от 05.11.2020 г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

                                        О Т К Р И В А:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството:

 1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 137731 кв.м., в размер на 696880 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28247 кв.м., в размер на 142920 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 51754 кв.м., в размер на 261860 лв.

 1. Общата цена на трите имота е 1 101 660 лв. и в търга може да се участва само за всички имоти в една тръжна процедура.
 2. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга в случай, че потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.
 1. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG90 IABG 7496 1004 7359 01

 1. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота/имотите.
 2. Тръжната документация за участие в търга се получава от Управителя на общинско дружество „Р-РУЖА“ ЕООД в сградата на общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, до 20.11.2020г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.
 3. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 15.00 часа на 20.11.2020г. включително.

Търгът ще се проведе на 23.11.2020г.от 13.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

          При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 30.11.2020г. при същите условия, на същото място и час.

          Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.

 

 

 

 

О Б Я В А

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище:

3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

В изпълнение на Заповед № 1 от 27.08.2020 г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

 

О Т К Р И В А:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството:

 1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 137731 кв.м., в размер на 696880 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28247 кв.м., в размер на 142920 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 51754 кв.м., в размер на 261860 лв.

 1. Общата цена на трите имота е 1 101 660 лв. и в търга може да се участва само за всички имоти в една тръжна процедура.
 2. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга в случай, че потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.
 3. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG90 IABG 7496 1004 7359 01

 1. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота/имотите.
 1. Тръжната документация за участие в търга се получава от Управителя на общинско дружество „Р-РУЖА“ ЕООД в сградата на общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, до 25.09.2020г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.
 2. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 15.00 часа на 25.09.2020г. включително.

Търгът ще се проведе на 28.09.2020г.от 13.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 05.10.2020г. при същите условия, на същото място и час.

         Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.

Р – РУЖА ЕООД

Предмет на дейност на фирмата

Селскостопанска дейност, включително и съвместна, външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; разкриване на собствени търговски обекти; производство на стоки с цел продажба; предприемаческа дейност; консултантска дейност; изготвяне на инвестиционни проекти; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство, като дейността на дружеството ще се извършва в страната и чужбина

Данни на фирмата

Име: Р – РУЖА ЕООД

ЕИК: 205592928

Управител: Миглена Костова

Тел: 0879 44 09 29

Адрес: област Видин, Община Ружинци, с. Ружинци, пк: 3930, ул. Георги Димитров №31

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ