ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0198 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0198 „ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“,
ОДОБРЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

На 25.08.2022 г., Сдружение „Български младежки форум“ стартира изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0198 „Граждански мониторинг и подобрение на процедурите по формиране на младежки политики в община Ружинци“, сключвайки в качеството си на бенефициент, договор с Управляващия орган на Програмата, в размер на 55 753.85 лева безвъзмездна финансова помощ.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към граждански мониторинг на назначенията на служители в общините и в частност на млади хора. Назначенията на служители в общинските администрации, без необходимите качества за изпълнение на служебните задължения, влошават градската среда, осъществяването на местните дейности и качеството на предоставяните услуги за гражданите. Реализираните на централно ниво мерки за освобождаване на пенсионерите от администрацията не срещат подкрепа в повечето общини.

Проектът се състои от 4 дейности:
Дейност 1 е насочена към назначенията на млади хора в община Ружинци.

Дейност 2 предвижда мониторинг на конкурсите на назначаване на държавни служители. Ще се направи преглед на съществуващата практика в избрани общини, след което ще се изпратят тайни кандидати за участие в конкурси. За установените нарушения ще бъдат уведомявани контролните органи по спазването на ЗДСл.

Дейност 3 е насочена към мониторинг на назначенията по трудово правоотношение. Назначенията по трудово правоотношение не са прозрачни, защото не се обявяват в Административния регистър. Ще се проследят подробно назначенията на трудови договори в избрани общини, като фокусът ще бъде върху ресорите, в които се разпределя голям обществен ресурс. Ще се изготвят препоръки за подобряване на прилагането на законодателството и на нормативната уредба.

Дейност 4 предвижда провеждане на информационна кампания, насочена към създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси, защото без професионална администрация не може да има просперираща държава и формиране на подкрепа за мерки за привличане на млади хора в администрацията.

—————

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта са целите на Процедурата, а именно: 1) Открито и отговорно управление, и 2) Партньорско управление с гражданите и бизнеса.

Наред с целите на Процедурата, Български младежки форум ще се стреми да изпълни и следните специфични цели:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Реализация на ефективна младежка политика в община Ружинци чрез засилване на интереса на млади хора за започване на работа в общинската администрация и в публичния сектор на територията на общината.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Засилване на контрола за прилагане на законодателството в областта на подбора на държавни служители в общинските администрации.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Увеличаване на прозрачността при назначаване на служители по трудово правоотношение в общинските администрации и подобряване на нормативната уредба в областта на подбора в общините.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси и привличане на млади хора в общинските администрации.

––––––––

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

В проучването взеха участие 4 млади служители на общинска администрация – Община Ружинци на възраст до 34 г.

В структурата на общинската администрация работят млади служители на възраст 25 г., 29 г., 33 г. и 34 г.

В рамките на интервюто, участниците изразиха следните мнения по отношение на предварително зададените теми, както следва:

„Прозрачност на процеса“:

– Предлага се въвеждането на ясни и публично достъпни критерии за подбор на младите служители.

– Участниците изразиха мнение, че младите хора биха могли да научат повече за процедурите и възможностите за назначения, ако бъдат организирани редовно информационни сесии и/или уъркшопи.

„Наставничество и менторство“:

-Предлага се създаването на програма за наставничество, където опитни служители могат да бъдат ментори на младите.

Участниците изразиха необходимост от изграждане на мрежа от контакти, която да подкрепя обмен на опит между младите служители и техните наставници.

„Обучение и развитие“:

-Предлага се развиването на обучителни програми, фокусирани върху професионалното развитие на младите служители.

-Участниците изразиха необходимост от участие в конференции, семинари и обучения, които са свързани с техните области на интерес.

„Подкрепа за иновации“:

-Предлага се създаването на платформа или инициатива, която да стимулира младите служители да предлагат нови идеи и иновации.

-Участниците изразиха необходимост от осигуряване на средства или ресурси за реализация на проекти, предложени от млади служители.

„Включване в решенията“:

-Предлага се по-активно участие на младите служители в решенията, свързани с тяхната работа.

-Участниците изразиха необходимост от създаване на редовни форуми или обсъждания, където младите хора могат да изразяват своите идеи и предложения.

„Оценка на производителността“:

-Предлага се разработването на система за периодична оценка на производителността, която да бъде фокусирана върху развитието на младите служители и тяхното участие в общинските проекти.

„Обществено партньорство“:

-Предлага се сътрудничество с образователни институции и студентски организации, за да насърчите студентите да се интересуват от възможностите за работа в Община Ружинци.

„Ефективна комуникация“:

-Предлага се утвърждаването на система за редовно предоставяне на обратна връзка на младите служители относно техния опит и предложения за подобрение.

————————–
Управляващ орган – Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерски съвет

Срок на изпълнение на проекта – От датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 31.12.2023 г.

Начало на проектните дейности – 25.08.2022 г.

Предвиден край на проектните дейности – 31.12.2023 г.

Стойност на проекта: 55 753.85 лв., от които 88 650.88 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число финансиране от Европейски социален фонд в размер на 47 390.77 лв. и 8 363.08 лв. национално финансиране.

Проект „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле” по ПРСР 2014 – 2020 г.

ОБЩИНА РУЖИНЦИ изпълнява проект по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0087-С01 от 08.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.007 – Спорт.

Проект „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е на обща стойност 96716,96 лева без ДДС.

Проектното решение е разработено съобразено съществуващото положение. За обектите са предвиден комплекс от ремонтни работи, които отговарят на предварителното групиране извършено на база конкретните експлоатационните характеристики и състояние на терените.

Цел на проекта: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Ружинци и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством изградена спортна инфраструктура.

По настоящия проект е налице съответствие на проектното предложение със следните принципи на хоризонталните политики на Европейския съюз:

  1. Подобряване условията на живот в селския район посредством формулирани конкретни цели на проектното предложение в контекста на общите цели и приоритети на местно ниво;
  2. Равнопоставеност и недопускане на недискриминацията – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност.
  3. Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.

Срок на изпълнение : 08.05.2019 г. – 08.05.2022 г.

Очакван резултат: Изградена спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле.

ПРОЕКТ „УИКЕНД СЕВЕРОЗАПАДА“ ПРОМЕНЯ ИМИДЖА НА РЕГИОНА

„Обучение на администрацията на община Ружинци за повишаване на компетенциите и ефективността на работата”

ПРОЕКТ „УИКЕНД СЕВЕРОЗАПАДА“ ПРОМЕНЯ ИМИДЖА НА РЕГИОНА·

Със заключителна пресконференция днес бе сложен формалният край на проект „Уикенд Северозапада“. Проектът имаше за цел да изгради и популяризира туристическия продукт на общините Монтана, Чупрене, Чипровци и Ружинци. Той бе осъществяван в рамките на 2 години с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Защитеният проект е на обща стойност 481 400 лв. Съгласно анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, стойността е коригирана на 475·091.20 лв., от които 385·750.57 лв. (85%) е съфинансиране от ЕФРР, 45·382.42 лв. (10%) е съфинансиране от държавния бюджет и 22·691.21 лв. е задължителен финансов принос на бенефициента – Община Монтана.

Макар официално проектът да приключва, четирите общини ще положат необходимите усилия, за да осигурят неговата устойчивост и дълготраен ефект, гарантира кметът на Община Монтана г-н Златко Живков. В рамките на събитието, той разказа за ползите и ефектите от проекта, като посочи, че е от особено значение Северозападна България да изгради нов и привлекателен имидж сред туристите в страната и от Европа. Той отбеляза още, че регионът притежава неразкрит потенциал за привличане на туристи, и чрез проекта е сложено начало на една дългосрочна инициатива за отваряне на региона към света.

В рамките на пресконференцията бяха представени основните дейности, реализирани по проекта, както и постигнатите резултати. Г-н Мартин Дановски от ДЗЗД „България Травъл 2012” (консорциумът, отговорен за маркетинговите дейности и създаването на бранд „Уикенд Северозапада”) разказа за отделните стъпки, реализирани за създаване, позициониране и популяризиране на бранда.

Първата стъпка бе създаване на асоциативно и запомнящо се лого, както и адекватни и реализирируеми туристически продукти. След което пристъпихме към популяризиране на региона чрез мащабни рекламни кампании в разнообразни медийни канали – телевизия, радио, преса, интернет. Чрез кампанията са облъчени милиони хора в България и основните генериращи пазари – Германия, Румъния и Англия. Ефективността на кампаниите е много висока, но реалните резултати ще бъдат усетени през идните години, когато ще се очаква и увеличаване на туристическия поток към региона”.

Показателен е фактът, че чрез кампаниите в телевизия и радио е достигнато до над 3 милиона души в страната, печатната реклама в чужбина е била видяна от над 200 000 души, а трафикът към уебсайтът на проекта показва засилен интерес към създадените мултимедийни продукти – брошури, пътеводители, филм и клипове.

От особено значение за популяризиране на региона в страната и чужбина са и участията на разнообразни туристически борси, които също бяха реализирани в рамките на проекта. „Уикенд Северозапада“ бе представен на изложения в страната и в чужбина. Екипът промотира дестинацията на междунароното туристическо изложение TTR в Букурещ, Румъния през ноември 2013 г. и март 2014 година, както и на изложението „Reize zeit – Die Urlaubsmesse” в Хановер, Германия. Фирмата изпълнител на логистичната услуга “Център за професионално обучение и ориентиране” ООД обезпечи участията в едни от най-важните международни форуми в областта на туризма в България. Продуктите на проекта бяха представени на „Ваканция и спа експо“– София, „Културен туризъм” – Велико Търново, ·„Зелени дни” ·– София, и· „Уикенд туризъм“ – Русе. Това допринесе за популяризирането на туристическия потенциал на региона.

Изследването на ефективността на маркетинговите дейности по проект “Уикенд Северозапада” показва настъпваща промяна в имиджа на дестинацията и към момента. Осъществяването на рекламните кампании и участието в изложенията по проект „Уикенд Северозапада“ е повишило неговата разпознаваемост сред пътувалите в България през последната година близо 3.4 пъти. Към май 2014 г. за проекта са чували приблизително 133·000 души, което е с близо 100 000 души повече отколкото през 2013 г.

Привличането на интереса на бизнеса към дестинацията е важен ефект от осъществяването на проект „Уикенд Северозапада“, твърдят маркетолозите от “ЕСТАТ” ООД. “Обобщените данни от оценката показват, че е постигната отлична степен на съответствие – изпълнени са всички планирани дейности в точно съответствие с първоначално заложените параметри. Степента на ефективност също е отлична – всички планирани резултати са осъществени, а някои стойности дори са надхвърлени. Постигнато е въздействие върху целевите аудитории, което е довело до нарастване на интереса към Северозападна България като туристическа дестинация.” – констатира оценителният доклад за ефективността на проекта.

Проект № 05/322/00243/23.10.2009г. „Подобряване на качеството на живот в община Ружинци чрез реконструкция и благоустрояване на паркови и площадни пространства в селата – с.Бело поле и с.Дреновец”

image007

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013,· мярка 322

”Обновяване и развитие на населените места”

image009

Проект № 05/322/00243/23.10.2009г. „Подобряване на качеството на живот в община Ружинци чрез реконструкция и благоустрояване на паркови и площадни пространства в селата – с.Бело поле и с.Дреновец”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Инвестираме във Вашето бъдеще!

image011 image003

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Инвестираме във Вашето бъдеще!

image006

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-01/2007/057

Проект: „Ремонт на училищен комплекс СОУ “Н.Й.Вапцаров” с.Дреновец”

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.·

Проект № 05/322/00245/23.10.2009г. „Подобряване на качеството на живот в Община Ружинци чрез реконструкция и благоустрояване на пешеходни зони, изграждане на детска площадка, рехабилитация на площадни и паркови пространства в с. Ружинци”

image007

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013,· мярка 322

”Обновяване и развитие на населените места”

image009

Проект № 05/322/00245/23.10.2009г. „Подобряване на качеството на живот в Община Ружинци чрез реконструкция и благоустрояване на пешеходни зони, изграждане на детска площадка, рехабилитация на площадни и паркови пространства в с. Ружинци”