Община Ружинци е разположена в Северозападна България. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг – с община Брусарци (област Монтана), на югозапад и запад – с общините Чупрене и Белоградчик.

Територията на община Ружинци обхваща площ от 232 кв.км., което представлява 0.214% от територията на страната.
Административен център е с. Ружинци, който се намира на 54 км от областния град Видин. В административно- териториалните граници на общината са включени 10 населени места – селата Бело поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец и Черно поле.
Релефът на общината е равнинен и полупланински. Средната надморска височина е 255,1 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,5oС, средногодишните валежи – 560 л/м3.
Преобладаващи почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти горски почви.
През територията на общината преминава река Лом. Дял във водния баланс на община Ружинци заемат и трите язовира в землищата на селата Гюргич, Дражинци и Дреновец.
От общата площ на общината земеделската земя обхваща 182 909 дка, обработваемата земя е 144 607 дка, водните площи – 4 339 дка, горските територии – 38 676 дка, урбанизираната територия – 5 274 дка.
На територията на община Ружинци има обявени защитени природни обекти – вековни дървета на възраст над 200 години.
В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара Дреновец, която има транзитен характер. Друга ж.п. връзка на общината със страната е Гара Орешец, която се намира на 10 км от с. Ружинци.
Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира основаният пред ХІ век Добридолски манастир.

  Визия за развитие, стратегически цели и приоритети на Община Ружинци, за интегрирано развитие на общината за периода 2021 г. – 2027 г.

 

 

19.07.2022 г. – Заповед за забрана движението на тежкотоварна техника и МПС с маса на товара по-голяма от 12 тона по улиците и общинските пътища с асфалтова настилка при температура над 35 градуса от 11,00 ч. до 21,00 ч.  >>>тук>>>

************************************************************************************************************************

08.10.2021 г. – Заповед на РЗИ- Видин за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки  >>>тук>>>

08.09.2021 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

06.08.2021 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

04.06.2021 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

07.05.2021 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

12.04.2021 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

01.04.2021 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

19.03.2021 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

27.11.2020 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

29.10.2020 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

01.10.2020 г. – Заповед за спазване на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

Заповед добиване на липов цвят в община Ружинци >>>тук>>>

Заповед спортни мероприятия в община Ружинци >>>тук>>>

изм. Заповед за посещения на търговски площи и индивидуален спорт на открито в община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за посещения на търговски площи и индивидуален спорт на открито в община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за забрана на провеждане на мероприятия община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за ограничения при провеждане на пазар в с.Ружинци >>>тук>>>

Заповед за длъжностно лице за спазване на противоепидемични мерки >>>тук>>>

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. на МЗ за допълнителни противоепидемични мерки >>>тук>>>

Заповед № РД-01-130/ 17.03.2020 г. на МЗ за допълнителни противоепидемични мерки >>>тук>>>

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.  >>>тук>>>

Заповед за забрана провеждане на пазар в с.Ружинци >>>тук>>>

Заповед за предприемане на противоепидемични мерки  >>>тук>>>

Заповед за сформиране на временен кризисен щаб за оценка на риска в община Ружинци   >>>тук>>>

****************************************

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУЖИНЦИ на дата 08.11.2019 г. от 09,30 ч.   >>>тук>>>

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци    >>>тук>>>

Дата на публикуване: 29.10.2019 г.

****************************

Списък на заличените лица от избирателните списъци    >>>тук>>>

Заповед за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение, слух, затруднение в предвиждането >>>тук>>>

Заповед за гласуване с подвижна избирателна кутия   >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали >>>тук>>>

***************************

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

Дата на публикуване 13.09.2019 г.

****************************

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Ружинци, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.   >>>тук>>>

Дата на публикуване 12.09.2019 г.

***************************

Уважаеми съграждани,
Съгласно &153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента /16 юли 2019г./ за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

с.Бело поле
с.Дреновец
Дата на публикуване 03.09.2019 г.

***************************

Заповед за образуване на избирателни секции >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци >>>тук>>>

***************************

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на Общинска избирателна комисия на територията на община Ружинци за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.   >>>тук>>>

Указ № 163 от 10.07.2019 г. /ДВ бр.56 от 16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

******************************************************************************************************************************

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАСРОЧЕНИ НА ДАТА 26.05.2019 Г.

Заповед за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение, слух, затруднение в предвиждането >>>тук>>>

Заповед за гласуване с подвижна избирателна кутия   >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали >>>тук>>>

Заповед за образуване на избирателни секции >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци >>>тук>>>

Указ № 53 от 19.03.2019 г. /ДВ бр.24 от 22.03.2019 г./ за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България >>>тук>>>

**********************

ПОКАНА до партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Ружинци във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.04.2019 г.

***********************

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК в община Ружинци

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

**********************

Списък на заличените лица от избирателните списъци   >>>тук>>>