Внедряване на модела CAF 2020 в Общинска администрация – Ружинци

ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

 

Общинска администрация – Ружинци е една от 46-те целеви администрации  за  внедряване на нов модел за управление на качеството по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Общинска администрация – Ружинци стартира внедряването на модела „Обща рамка за оценка – CAF“ (Common Assessment Framework).

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на служителите в общинска администрация, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за „добро управление“, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.

        Какво е CAF ?

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF обръща специално внимание на важни аспекти в публичната администрация като дигитализация, гъвкавост, устойчивост, иновации, сътрудничество с гражданското общество.

        Стартиране на модела CAF 2020 в Общинска администрация – Ружинци.

Въвеждането на модела CAF в Общинска администрация – Ружинци обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 5 служителя, в който са включени служители от различни функционални направления, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Общинска администрация – Ружинци, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.

Повече информация за проекта е публикувана на страницата на ИПА – https://www.ipa.government.bg/bg/caf/proekt-vvezhdane-na-caf-v-blgarskata-administraciya-2019-2021/proekt-vvezhdane-na-caf-v

***

Анкета за проучване нагласите/удовлетвореността на служителите >>>тук>>>

***

Комуникационен план за въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в общинска администрацията Ружинци >>>тук>>>

***

Резултати от проведено анкетно проучване за нагласите удовлетвореността на служителите от общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

***

План график CAF Ружинци >>>тук>>>

***

Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Общинска администрация Ружинци за периода 2018-2021 г. >>>тук>>>

***

План за подобрение на Общинска администрация Ружинци за периода 2022-2024 г. >>>тук>>>
***
Отчет за изпълнение на Плана за подобрение на Общинска администрация Ружинци към 31.08.2022 г. >>>тук>>>