Профил на купувача – Публична покана ID 9035261

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035261.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  07.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 10.11.2014 г. от 14:30  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
Дата: 28.10.2014 г.
Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>
Дата: 01.12.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>