OP 00272-2016-0002

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез публицно състезание за доставка с предмет „Доставка на твърди горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2016-2017 г.“, с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на въглища за парно/високо калорични над 6000 калорий/; Обособен позиция № 2- Доставка на въглища брикети; Обособена позиция № 3 – Доставка на пелети; Обособена позиция № 4 – Доставка на дърва за огрев”.

Срок за получаване на оферти: 04.11.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 07.11.2016 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.10.2016 г.

 

Дата на публикуване: 26.10.2016 г. – Разяснение по тръжната процедура >>>тук>>>

 

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на твърди горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2016-2017 г.“, с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на въглища за парно/високо калорични над 6000 калорий/; Обособен позиция № 2- Доставка на въглища брикети; Обособена позиция № 3 – Доставка на пелети; Обособена позиция № 4 – Доставка на дърва за огрев” ще се извърши на 15.11.2016 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

Допуснати участици:  

Обособена позиция № 1: „Хена” ООД, гр. Видин ; „Тиа Груп” ЕООД, гр. Пловдив ; „В и В Комерс” ЕООД, гр.Видин ; „Топливо” АД, гр. София.

Обособена позиция № 2: „Хена” ООД, гр. Видин ; „Тиа Груп” ЕООД, гр. Пловдив ; „В и В Комерс” ЕООД, гр.Видин ; „Топливо” АД, гр. София.

Обособена позиция № 3: „Септем Груп” ЕООД, гр. Ботевград; „Хена” ООД, гр. Видин ; „Тиа Груп” ЕООД, гр. Пловдив ; „В и В Комерс” ЕООД, гр.Видин ; „Топливо” АД, гр. София.

Обособена позиция № 4: „Хена” ООД, гр. Видин ; „Тиа Груп” ЕООД, гр. Пловдив ; „В и В Комерс” ЕООД, гр.Видин ; „Топливо” АД, гр. София.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: адв. Славяна Младенова

Дата на публикуване: 10.11.2016 г.

 ****

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.11.2016 г.

**********

Информация за сключени договори >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.01.2017 г.