„Изготвяне на технически проект – реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ. Ружинци”


Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изготвяне на технически проект – реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ. Ружинци

Срок за получаване на оферти: 17.07.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 18.07.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ  и ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:  >>>прикачен файл>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект – реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ. Ружинци”,  ще се извърши на 08.08.2017 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: Адв. С. Младенова

Дата на публикуване: 03.08.2017 г.

 

Протоколи №№ 1, 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.08.2017 г.

 ****************

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.09.2017 г.

Информация за сключен договор АОП  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.11.2018 г.