Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2020 г.

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2020 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 4 „Негрупирани хранителни продукти”.

Срок за получаване на оферти: 11.12.2019 г. 16.30 часа;

Отваряне на офертите: 12.12.2019 г. от 13:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Спецификация на хранителните продукти Приложение № 1- КСС по обособени позиции >>тук>>>

Техническа спецификация >>тук>>>

Проект на Договор >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>тук>>>

Дата на публикуване: 29.11.2019 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9094902 >>тук>>>

Дата на публикуване: 29.11.2019 г.

*****************************

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9095271 >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.12.2019 г.

******************************

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.12.2019 г.

Договори за изпълнение ОП1, ОП3, ОП4 >>тук>>>

Дата на публикуване: 08.01.2020 г.

****************************

Процедура по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Покана по възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2020 г.,, по обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия” >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.12.2019 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.01.2020 г.

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 08.01.2020 г.