Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“.

Срок за получаване на оферти: 24.02.2020 г. 16.30 часа.

Отваряне на офертите: 25.02.2020 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Договор за обществена поръчка (проект) >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

Проект за СМР на обекта >>>тук>>>

Дата на публикуване: 31.01.2020 г.

*****************************************

Дата на публикуване: 30.03.2020 г. – Протокол № 1 на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

*****************************************

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“, ще се извърши на 03.06.2020 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 29.05.2020 г.

**************************************

Протоколи №№ 2, 3 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.06.2020 г.

**************************************

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП – >>>тук>>>

Изх. № 2397/ 09.07.2020 г.

ДО

ДЗЗД „Екип 21“

/“Контрол21“ ООД, „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, „Екострой Консулт“ ЕООД/

гр. София, р-н Възраждане, ул. „Камен Андреев“ № 24, офис 804

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

На дата 09.06.2020 г. Ви е изпратено Решение № 392/ 08.06.2020 г. на кмет на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“, открита с Решение № 89 от дата 31.01.2020 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2020-0004.

Решението е изпратено на дата 09.06.2019 г. при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 1931/ 09.06.2020 г. под формата на пощенска пратка с обратна разписка на посочения в офертата Ви адрес:гр. София, р-н Възраждане, ул.„Камен Андреев“ №24, офис 804.

На 09.07.2020 г. в община Ружинци е върната изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Непотърсена” и записана дата на връщане 07.07.2020 г.

ПОРАДИ КОЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Решение № 392/ 08.06.2020 г. на кмет на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ се счита за надлежно връчено на ДЗЗД „Екип 21“, гр. София, р-н Възраждане, ул. „Камен Андреев“ № 24, офис 804, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 09.07.2020 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 392/ 08.06.2020 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/01/31/1702/, с публикация от дата: 09.06.2020 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ                                                                       

/Александър Александров/

Дата на публикуване: 09.07.2020 г.

***********************************************

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка публикувано в портала за обществени поръчки  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 29.07.2020 г.