Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“.

Срок за получаване на оферти: 23.04.2020 г. 16.30 часа.

Отваряне на офертите: 24.04.2020 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

Техническа спецификация >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка  >>>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.03.2020 г.

****************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Определят се нови срокове за подаване на оферти и дата за тяхното отваряне за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“, тъй като процедурата е открита след 13.03.2020 г., и следва да се приеме, че не са започнали да текат никакви срокове. За тази процедура законоустановеният срок за предложения, би следвало да спре още при откриването им, което на практика означава, че не тече и срокът за получаване на оферти. Началният момент на всички срокове е определен съгласно § 13, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (брой 34 на ДВ от 9.04.2020 г.) и Методическо указание, рег. номер: МУ-5 на АОП от 14.04.2020 г. и започва да тече от 17.04.2020 г.

Това налага срока за подаване на оферти и датата на отваряне на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка да бъдат променени с публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация, съответно и решението, с което се одобрява. Подадените оферти в първоначално обявения срок ще бъдат отворени на определената нова дата за отваряне на офертите по процедурата.

Обявление за изменение или допълнителна информация и решението за одобрение >>>тук>>>

нов Срок за получаване на оферти: 19.05.2020 г. 16.30 часа.

нова дата за Отваряне на офертите: 20.05.2020 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Дата на публикуване: 22.04.2020 г.

**********************************************

Дата на публикуване: 01.06.2020 г. – Протокол № 1 на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

**********************************************

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“, ще се извърши на 03.07.2020 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 30.06.2020 г.

*****************************************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.07.2020 г.

*****************************************

Договори за изпълнение на поръчката по ОП1, ОП11  >>>тук>>>

Договори за изпълнение на поръчката по ОП2, ОП5, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП12, ОП13 >>>тук>>>

Договори за изпълнение на поръчката по ОП3, ОП4, ОП6  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка по всички обособени позиции публикувано в портала за обществени поръчки  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 31.07.2020 г.

**********************************************

Обявление за приключване на договор по ОП7 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП12 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.

**********************************************

Обявление за приключване на договор по ОП2 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП3 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП4 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП5 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП6 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП9 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.10.2020 г.

*********************************************

Обявление за приключване на договор по ОП8 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.10.2020 г.

**********************************************

Обявление за приключване на договор по ОП10 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП11 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.11.2020 г.

**********************************************

Обявление за приключване на договор по ОП13 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.11.2020 г.