Профил на купувача – Публична покана ID 9044680

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет Основен ремонт улици в с.Бело поле, общ.Ружинци, обл.Видин: 1. от о.т.28-о.т.30-о.т.33-о.т.34-о.т.35-о.т.36-о.т.107-о.т.101-о.т.94- о.т.59-о.т.58-о.т.57-о.т.48- о.т.28-о.т.10; 2. от о.т.49-о.т.50-о.т.40-о.т.69- о.т.77; 3. от о.т.48-о.т.80-о.т.16-о.т.9- о.т.7-о.т.6-о.т.4”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 904680.

Срок за получаване на оферти: 20.08.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 21.08.2015г. от 09:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>

Дата: 02.09.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>

Дата: 05.10.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>