Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци “

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци “.

 Срок за получаване на оферти: 16.12.2019 г. 16.30 часа.

Отваряне на офертите: 17.12.2019 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Техническа спецификация  >>тук>>>

Проект на договор >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>тук>>>

eEЕДОП >>тук>>>

Дата на публикуване: 22.11.2019 г.

****************************************

Дата на публикуване: 31.01.2020 г. – Протокол № 1 на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

****************************************

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ >>>тук>>>

Във връзка с провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци “, открита с Решение № 958 от дата 22.11.2019 г. на кмета на община Ружинци, Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2019-0017, и на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че на 07.08.2020 г. от 10,00 часа в заседателната зала на община Ружинци – с. Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл. Видин ще се проведе публично заседание на Комисията за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТРЪЖНА КОМИСИЯ:                                                       

/Евтим Евтимов/   

Дата на публикуване: 04.08.2020 г.

*********************************************

Протоколи №№ 2, 3 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.08.2020 г.

**********************************************

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка публикувано в портала за обществени поръчки  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.